طراحی و تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی سیستم ذخیره انرژی هوای فشرده فوق سرد (SCAES)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه زابل

چکیده

در این پژوهش یک واحد CAES فوق‌سرد به منظور تولید برق و انرژی سرمایشی در زمان اوج مصرف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش مراحل تراکم و انبساط، راندمان انرژی بهبود میابد همچنین با افزایش مراحل تراکم دوره بازگشت سرمایه سیستم کاهش یافته ولی با افزایش مراحل انبساط دوره بازگشت سرمایه سیستم زیاد می‌شود. مشخص شد زمانی که دمای مخزن با دمای محیط برابر است، سیستم بهترین کارایی را دارد. دوره بازگشت سرمایه برای متوسط قیمت برق مصرفی 15 سنت به‌ازای هر کیلووات‌ساعت، بدون درنظر گرفتن نرخ تورم 8 سال پیشبینی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات