مطالعه عددی تاثیر سیستم گرمایش و تابش خورشید برتغییرات دما در یک گلخانه با دیوارههای شیشهای در فصل زمستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم، دانشکده مهندسی مکانیک

2 آزمایشگاه پژوهشی توربولانس، دینامیک سیالات محاسباتی و احتراق، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قـم

3 دستیار پژوهشی، آزمایشگاه پژوهشی توربولانس، دینامیک سیالات محاسباتی و احتراق، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه قـم

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی اثر بخشی سیستم گرمایش در گلخانه‌ای شیشه ای در دوره شبانه و روزانه است. در دوره روزانه با ایجاد تغییر در فشار فن ها بهترین حالت برای تامین دمای مناسب گلخانه بدست آمده است. در دوره شبانه نیز میزان تغییرات دما با باز و بسته کردن دریچه های جانبی و تغییر دمای کف سالن بررسی شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد با اختلاف فشار 100 پاسکال در دوره روزانه و دمای کف15 .323 کلوین با دریچه های بسته در دوره شبانه شرایط مناسب تری جهت پرورش گیاهان در خارج از فصل دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات