تحلیل دینامیک آشوبناک و کنترل آشوب سیستم انتقال چرخ‏دنده با استفاده از الگوریتم مود لغزشی پیش‌بین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، قزوین

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه ازاد اسلامی قزوین، قزوین

چکیده

این مقاله به تحلیل دینامیک غیرخطی و کنترل آشوب در سیستم انتقال قدرت چرخ‏دنده پرداخته است. به منظور بررسی دینامیک آشوبناک سیستم، از ابزارهای عددی شامل مسیرهای صفحه فاز، مقاطع پوانکاره و نمودارهای دوشاخگی بهره برده شد که منجر به اثبات رفتار آشوبناک در سیستم شده است. سپس سیستم کنترلی نوین مبتنی بر نگرش مود لغزشی پیش‌بین ارائه شد که با پیش بینی سطح لغزش مناسب در الگوریتم کنترلی تلفیقی مود لغزشی پیش‏بین، اصلاح رفتار آشوبناک را در پی دارد. نتایج حاصل کارآمدی کنترلر را از منظر بهبود رفتار دینامیکی، کاهش مصرف انرژی در کنار حذف ارتعاشات آشوبناک نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات