بررسی قانون اول و دوم ترمودینامیک سیستم تبرید جذبی دو اثره آمونیاک نمک با استفاده ازکلکتور خورشیدی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

مهندسی مکانیک/دانشکده فنی و مهندسی/دانشگاه محقق اردبیلی/اردبیل/ایران

چکیده

بازده قانون اول ودوم سیکل بدست امده مقایسه شده،در صد انرژی خورشیدی تامین کننده سیستم در طول یک هفته محاسبه شده و در صورت نیاز برای جبران از سوختن گاز طبیعی استفاده شده که مقدار تولید کربن دی اکسید ناشی از این عمل محاسبه و گزارش شده است. مقدار انرژی مصوفی تامینی از کلکتور خورشیدی برای سیکل های مختلف مقایسه شده است که برای سیستم سری آمونیاک لیتیم نیترات 29.64 برابر همین سیکل با محلول آمونیاک سدیم تئوسانید است..

کلیدواژه‌ها