طراحی قانون هدایت برای فاز نهایی ماموریت فرود سه بعدی بوستر با روش بسط مرتبه بالا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، طراحی قانون هدایت بهینه با در نظر گرفتن شرایط و زمان نهایی مقید برای مرحلۀ نهایی مسئله فرود سه بعدی بوستر یک ماهواره‌ بر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق، بررسی نحوه توسعه روش بسط مرتبه بالای برداری برای طراحی قانون هدایت بهینه است. این قانون نسبت به انحرافات بزرگ اولیة متغیر حالت، حساسیت حداقلی دارد و همچنین امکان پیاده سازی آنلاین آن با حداقل محاسبات در عمل وجود دارد. قانون هدایت بر اساس بسط مرتبه بالای نه تنها از دقت مناسبی برخوردار است بلکه می تواند جایگزین خوبی برای مساله تعقیب مسیر نامی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات