طبقه‌بندی پنج نوع داده‌ی سرطان بر اساس روش‌های شبکه عصبی و تحلیل و بررسی بیان ژن براساس روش همجوشی انتخاب ویژگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک، تهران ایران

2 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه خواجه نصیر*مهندسی مکانیک

چکیده

در دادههای میکروآرایه حجم بالا، تعداد کم نمونه‌ها و تغییرپذیری ذاتی در فرآیندهای بیولوژیکی، باعث ایجاد افزایش محاسبات و پیچیدگی طبقه ‌بندی می‌شود. تفسیر ژن‌های عامل بیماری پیچیده است، زیرا تنها مجموعه کوچکی از ژن‌‌ها می‌‌توانند بیماری را با دقت بیش‌تری توصیف نمایند. در آنالیز داده‌های میکروآرایه، کاهش قابل توجه تعداد ژن‌ها یا به‌عبارتی انتخاب ژن‌های متمایزکننده در فرآیند طبقه‌بندی مهم است. در این مقاله از طبقه‌بندی بیان ژن داده های، سرطان روده، سرطان پستان، لوسمی، تومورهای پروستات و لنفوم سلول‌های پخش شده استفاده شده. دادهها به‌تفکیک در چرخه انتخاب ویژگی و نیز دسته‌بندی با تعداد ویژگی‌های متغیر وارد شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1402