حل تحلیلی الاستو-پلاستیک استوانه‌ی جدار ضخیم به کمک تکنیک اغتشاشات و روش بازگشت شعاعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این مقاله، رفتار الاستو-پلاستیک استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار یکنواخت مطالعه شده است. معادلات الاستیک به کمک تئوری تغییرشکل برشی میرسکی-هرمان به‌دست آمده است. حالت مادّه‌ی پوسته به‌صورت الاستیک-پلاستیک کامل بوده و از قانون جریان پرانتل-روس برای بیان رفتار مادّه در حالت پلاستیک و از معیار تسلیم فُن‌ میزس برای مشخص نمودن شروع رفتار پلاستیک استوانه در لایه‌ی میانی و از روش نگاشت بازگشت شعاعی برای به‌دست آوردن تنش‌ها در حالت پلاستیک استفاده شده است. برای حل معادلات، روش مسأله‌ی مقادیر ویژه و تکنیک اغتشاشی MAM به‌کار گرفته شده و نتایج حاصل با روش اجزای محدود مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات