بررسی اثرات پیکره بندی هندسی هسته های موجی شکل روی بار ضربه ای و جذب انرژی در ساندویچ پنل های با رویه‌های کامپوزیتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله ضربه سرعت پایین روی ساندویچ پنل‌ها با رویه‌های کامپوزیتی و هسته موجدار آلومینیومی مدلسازی شده و میزان جذب انرژی، نیروی تماسی، تغییر شکل محل برخورد و ابعاد ناحیه آسیب محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه شده است. ساندویچ پنلها دارای رویه های کامپوزیت از الیاف کربن و شیشه و هسته های موجدار آلومینیومی به شکل های مربعی، ذوزنقه ای، قوسی، سینوسی و مثلثی می باشند. نتایج نشان می دهد هسته های موجدار ذوزنقه ای و مربعی بیشترین جذب انرژی و مساحت ناحیه آسیب و هسته های قوسی و سینوسی بیشترین تغییر مکان محل برخورد را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات