نویسنده = پریسا حسینی تهرانی
بررسی تنش پسماند ایجادشده در پروسه سخت کاری با اشعه لیزر

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 6-30

سید هادی یوسفی؛ پریسا حسینی تهرانی


تنش های حرارتی در دیسک و لنت قطار

دوره 13، شماره 3، آذر 1390، صفحه 6-27

پریسا حسینی تهرانی؛ خدیجه مرادی؛ سیمین بال محمدی