تنش های حرارتی در دیسک و لنت قطار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار، قطب حمل ونقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت

2 کارشناس مهندسی راه آهن، ماشین های ریلی ، دانشگاه علم و صنعت

3 کارشناس مهندسی راه آهن، ماشین های ریلی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

اتلاف انرژی (گرمای ناشی از اصطکاک) از طریق دیسک سبب بالا رفتن دمای دیسک می گردد. در ترمز گیریهای متعدد توزیع این افزایش دما در سطح دیسک به خاطر تشکیل نقاط داغ بسیار غیر یکنواخت می باشد و باعث ناپایداری حرارتی می گردد. این نقاط داغ کم کم رشد کرده و گرمای وارد شده به دیسک در آن ها متمرکز می گردند. نقاط داغ تشکیل شده به طور پیوسته دچار سایش شده و دمای زیاد نقاط داغ با ایجاد تنش های حرارتی زیاد، خستگی حرارتی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث ایجاد ترک روی دیسک می شوند. با توجه به اهمیت این مسئله در این مقاله جنس های مختلف برای دیسک و لنت ترمز در نظر گرفته شده وعملکرد هر ترکیب فرض شده از دیسک و لنت های متفاوت مقایسه می شود. به منظور صرفه جویی در هزینه های تعمیرات ونگهداری و بهبود عملکرد سیستم ترمز، نهایتا ترکیبات بهینه­ای برای جنس دیسک و لنت ترمز پییشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


 
[1]   Barber, J.R., “The Influence of Thermal Expansion on the Friction and Wear Process”, Wear, Vol. 10, pp. 155-159, (1967).  
                                                                                                                                  
[2]   Barber, J.R., “Thermoelastic Instabilities in the Sliding of Conforming Solids”, Proc. Roy. Soc. Series A 312, pp. 381-394, (1969).
 
[3]   Anderson, A.E., and Knapp, RA., “Hot Spotting in Automotive Friction Systems”, Int. Conf. on Wear of Materials, Vol. 2, pp. 673-680, Denver, USA, (1989).          
 
[4]   Lee, K., and Barber, J.R., “Frictionally-excited Thermoelastic Instability in Automotive Disk Brakes”, ASME J Tribology, Vol. 115, pp. 607-614, (1993).
 
[5]   Lee, K., and Barber, JR., ,  "The Effect of Shear Traction on Frictinally-exited Thermoelastic Instability", Wear, Vol. 160, pp. 237-242, (1993).
 
[6]   Afferrante, L., Ciavarella, M., and Decuzzi, P., “Thermoelastic Instability in a Thin Layer Sliding Between Two Half Plane: Transient Behavior", Tribology International, Vol. 36, pp. 205-212, (2000).