نویسنده = سلمان ابراهیمی نژاد
برداشت انرژی با تیر یکسرگیردار دارای دو مقطع نمایی در شرایط تحریک دورانی تایر

دوره 25، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 81-99

10.30506/ijmep.2023.553046.1875

مجتبی مومن؛ مرتضی ملاجعفری؛ سلمان ابراهیمی نژاد


کنترل خودروی فرمان سیمی بعد از ترکیدن تایر با کنترل مودلغزشی تطبیقی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 80-111

10.30506/ijmep.2023.552726.1870

حسین صیاد کشوری؛ مسعود مسیح طهرانی؛ سلمان ابراهیمی نژاد