تخمین عمر باقیمانده خزشی پره های توربین گازی‎ ساخته شده از سوپرآلیاژ پایه نیکل ‏IN 792‎

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

سازمان صنایع هوایی

چکیده

در این مطالعه، عمر باقیمانده پره ی توربین ساخته شده از IN 792 که به مدت 80000 ساعت در دمای 1000 درجه سانتیگراد کارکرده است، با استفاده از بررسی های ریزساختاری، تحلیل های نرم افزاری و آزمون های مکانیکی بررسی گردید. در اثر کارکرد در دمای بالا، تحت تنش ثابت و زمان طولانی فازهای مخرب در ریزساختار پره توربین تشکیل شده و مورفولوژی فاز رسوبی گاما پرایم از حالت ایده ال خود انحراف پیدا کرده است و استحکام تنش-گسیختگی پره نسبت به آلیاژ کارنکرده، افت نشان می دهد. که نتیجه آن این است که عمر کاری به پایان رسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1] Carter, T.J., "Common Failures in Gas Turbine Blades", Journal of Engineering Failure Analysis, Vol. 12, pp. 237–247, (2005).
 
[2] Mazur, Z., Luna-Ramirez, A., Juarez-Islas, J.A., and Campos-Amezcua, A., "Failure Analysis of a Gas Turbine Blade made of Inconel 738LC Alloy", Journal of Engineering Failure Analysis, Vol. 12, pp. 474–486, (2005).
 
[3] Pollock, T. M., "Nickel-based Superalloys for Advanced Turbine Engines: Chemistry, Microstructure, and Properties", Journal of Propulsion and Power, Vol. 22, No. 2, pp. 361-374, (2006).
 
[4] ASM Metals Handbook, Vol. 1, pp. 1478-1571, ASM International, USA, (2005).
 
[5] Liburdi, J., Douglas, P., Nagy, D., De Priamus, T.R., and Shaw, S., "Practical Experience with the Development of Superalloy Rejuvenation", Gas Turbine Technical Congress & Exposition, Orlando, Florida, USA, June 8-12, (2009).
 
[6] Kamaraj, M., "Rafting in Single Crystal Nickel-base Superalloys–An Overview", Sadhana Vol. 28, pp. 115–128, (2003).
 
[7] Dedekind, M.O., "Implementation of Creep-fatigue Model into Finite Eement Code to Assess Cooled Turbine Blade", International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 59, pp. 13-19, (1994).
 
 [8] Marahleh, G., Kheder, A.R.I., and Hamad, H.F., "Creep Life Prediction of Service-exposed Turbine Blades", Materials Science and Engineering A, Vol. 433, pp. 305–309, (2006).
 
 [9] Sajjadi, S.A., Nategh, S., and Roderick, I.L., "Guthrie Study of Microstructure and Mechanical Properties of High Performance Ni-base Superalloy GTD-111", Materials Science and Engineering A, Vol. 325, pp. 484–489, (2002).
 
[10] ASTM Standards Handbook, ASTM E21, ASTM International, USA, (2013).
 
[11] ASTM Standards Handbook, ASTM E139, ASTM International, USA, (2013).