دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 44، آذر 1395، صفحه 1-95 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
تخمین عمر باقیمانده خزشی پره های توربین گازی‎ ساخته شده از سوپرآلیاژ پایه نیکل ‏IN 792‎

صفحه 6-18

ابوالفضل کریمی؛ حسین یارمحمد توسکی؛ محمد مهدی برجسته؛ محمد نوری؛ حسین محمد کریمی یزدی