اختصاص وظایف به تیم پهپادهای همکار با رویکرد ابتکاری برنامه ریزی فازی خطی صحیح در محیط دینامیک با اهداف متحرک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندة مسئول، دانشیار، دانشکدة پرواز، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

در این مقاله، به بررسی اختصاص وظایف به تیمی متشکل از پهپاد­های ناهم­گون هم­کار، در یک محیط دینامیکی و با اهداف متحرک پرداخته شده است. با استفاده از رویکرد سلسله ­مراتبی برنامه­ریزی خطی صحیح، یک معماری  مناسب جهت حل مسائل اختصاص وظایف با ابعاد در محدودة مناسب، پرداخته شده است. جهت افزایش چشم­انداز حل، توسط معماری معرفی شده و دستیابی به نتایج نزدیک به بهینة سراسری، از تلفیق معماری مورد نظر با سیستم استنتاج فازی از نوع تی-اس-کا استفاده شده است. نتایج حاصل، مؤید یک راه­حل بدون تضاد و بهینه جهت اختصاص وظایف به ناوگان پهپادهای هم­کار می­باشد. افزایش کارایی معماری ابتکاری معرفی شده با وجود سیستم­های فازی، در حدود 10 تا 35 درصد می­باشد. جهت سنجش رویکرد معرفی شده در شرایط تجربی و عملی، به طراحی و استفاده از یک پانل کاربری پرداخته شده و با کمک این پانل، توانایی اجرای عملی این رویکرد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Chandler, P., Meir, P., Steven, R., and Corey, S., "Multiple Task Assignment for a UAV
Team", In AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, California,
USA, pp. 4587-4593, (2002).
[2] Ghamry, K. A., Mohamed, A. K., and Youmin, Z., "Multiple UAVs in Forest Fire Fighting
Mission using Particle Swarm Optimization", In 2017 International Conference on
Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), Miami, USA, pp. 1404-1409, (2017).
[3] Shima, T., and Schumacher, C., "Assigning Cooperating UAVs to Simultaneous Tasks on
Consecutive Targets using Genetic Algorithms", Journal of the Operational Research
Society, Vol. 60, No. 7, pp. 973-982, (2009).
[4] Casbeer, D. W., and Holsapple, R. W., "Column Generation for a UAV Assignment
Problem with Precedence Constraints", International Journal of Robust and Nonlinear
Control, Vol. 21, No. 12, pp. 1421-1433, (2011).
[5] Schumacher, C., Chandler, P. R., Pachter, M., and Pachter, L. S., "Optimization of Air
Vehicles Operations using Mixed-integer Linear Programming", Journal of the Operational
Research Society, Vol. 58, No. 4, pp. 516-527, (2007).
[6] Yao, N., Zhou, D. Y., Ma, Y. h., and He, B. C., "The Air-to-ground Tasks Assignment for
Multi-UAV Based Mixed Integer Linear Programming [J]", Fire Control and Command
Control, Vol. 11, No. 1, pp. 1-8, (2008).
[7] Bellingham, J., Kuwata, Y., and How, J., "Stable Receding Horizon Trajectory Control for
Complex Environments", In AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and
Exhibit, Taxes, USA, pp. 5635-5642, (2003).
[8] Toth, P., and Vigo, D., "The Vehicle Routing Problem", Volume 9 of SIAM Monographs
on Discrete Mathematics and Application, Chapter 6, pp. 129-154, SIAM, Philidelphia,
(2002).
[9] Alighanbari, M., "Task Assignment Algorithms for Teams of UAVs in Dynamic
Environments", PhD diss., Massachusetts Institute of Technology, USA, (2004).
[10] Darrah, M. A., Niland, W., and Stolarik, B., "Multiple UAV Task Allocation for an
Electronic Warfare Mission Comparing Genetic Algorithms and Simulated Annealing
(Preprint)", Institute for Scientific Research Farimont, (2006).
[11] Edison, E., and Shima, T., "Integrated Task Assignment and Path Optimization for
Cooperating Uninhabited Aerial Vehicles using Genetic Algorithms", Computers &
Operations Research, Vol. 38, No. 1, pp. 340-356, (2011).
[12] Shaferman, V., and Shima, T., "Unmanned Aerial Vehicles Cooperative Tracking of
Moving Ground Target in Urban Environments", Journal of Guidance, Control, and
Dynamics, Vol. 31, No. 5, pp. 1360-1371, (2008).
[13] Fu, X., Feng, P., and Gao, X., "Swarm UAVs Task and Resource Dynamic Assignment
Algorithm Based on Task Sequence Mechanism", IEEE Access, Vol. 7, No. 1, pp. 41090-
41100, (2019).
[14] Gu, J., Su, T., Wang, Q., Du, X., and Guizani, M., "Multiple Moving Targets Surveillance
Based on a Cooperative Network for Multi-UAV", IEEE Communications Magazine, Vol.
56, No. 4, pp. 82-89, (2018).
[15] Hafez, A. T., and Kamel, M. A., "Cooperative Task Assignment and Trajectory Planning
of Unmanned Systems via HFLC and PSO", Unmanned Systems, Vol. 7, No. 2, pp. 65-
81, (2019). 
[16] Jia, Z., Yu, J., Ai, X., Xu, X., and Yang, D., "Cooperative Multiple Task Assignment
Problem with Stochastic Velocities and Time Windows for Heterogeneous Unmanned
Aerial Vehicles using a Genetic Algorithm", Aerospace Science and Technology, Vol. 76,
No. 1, pp. 112-125, (2018).
[17] Jiang, X., Zhou, Q., and Ye, Y., "Method of Task Assignment for UAV Based on Particle
Swarm Optimization in Logistics", In Proceedings of the 2017 International Conference
on Intelligent Systems, Metaheuristics & Swarm Intelligence, Hong Kong, pp. 113-117,
(2017).
[18] Zhu, M., Du, X., Zhang, X., Luo, H., and Wang, G., "Multi-UAV Rapid-Assessment Taskassignment
Problem in a Post-earthquake Scenario", IEEE Access, Vol. 7, No. 1, pp.
74542-74557, (2019).
[19] Hu, X., Ma, H., Ye, Q., and Luo, H., "Hierarchical Method of Task Assignment for
Multiple Cooperating UAV Teams", Journal of Systems Engineering and Electronics,
Vol. 26, No. 5, pp. 1000-1009, (2015).
[20] Zhao, Z., Yang, J., Niu, Y., Zhang, Y., and Shen, L., "A Hierarchical Cooperative Mission
Planning Mechanism for Multiple Unmanned Aerial Vehicles", Electronics, Vol. 8, No. 4,
pp. 1-21, (2019).
[21] Zheng, L. W. Z., and Cai, K. Y., "Bi-level Programming Based Real-time Path Planning
for Unmanned Aerial Vehicles", Knowledge-Based Systems, Vol. 44, No. 1, pp. 34-47,
(2013).
[22] Song, B. D., Park, K., and Kim, J., "Persistent UAV Delivery Logistics: MILP Formulation
and Efficient Heuristic", Computers & Industrial Engineering, Vol. 120, No. 1, pp. 418-
428, (2018).
[23] Perez-Carabaza, S., Besada-Portas, E., Lopez-Orozco, J. A., and Jesus, M., "Ant Colony
Optimization for Multi-UAV Minimum Time Search in Uncertain Domains", Applied Soft
Computing, Vol. 62, No.1, pp. 789-806, (2018).
[24] Chen, Y., Yang, D., and Yu, J., "Multi-UAV Task Assignment with Parameter and Timesensitive
Uncertainties using Modified Two-part Wolf Pack Search Algorithm", IEEE
Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 54, No. 6, pp. 2853-2872,
(2018).
[25] Grippa, P., Behrens, D. A., Wall, F., and Bettstetter, C., "Drone Delivery Systems: Job
Assignment and Dimensioning", Autonomous Robots, Vol. 43, No. 2, pp. 261-274,
(2019).
[26] Kopeikin, A., Heider, S., Larkin, D., Korpela, C., Morales, R., and Bluman, J. E.,
"Unmanned Aircraft System Swarm for Radiological and Imagery Data Collection", In
AIAA Scitech 2019 Forum, Copenhagen, Denmark, pp. 2286-2293, (2019).
[27] Shaffer, J., Carrillo, E., and Xu, H., "Receding Horizon Synthesis and Dynamic Allocation
of UAVs to Fight Fires", In 2018 IEEE Conference on Control Technology and
Applications (CCTA), Copenhagen, Denmark, pp. 138-145, (2018).
[28] Lin, J., Jia, G., and Hou, Z., "Research on the Task Assignment of Heterogeneous UAV
Formation in the Anti-radar Combat", In 2018 Chinese Control and Decision Conference
(CCDC), Shenyang, China, pp. 2028-2033, (2018).
[29] Adamey, E., Oğuz, A. E., and Özgüner, Ü., "Collaborative Multi Mobile Sensor Agents
Multi-target Tracking and Surveillance: a Divide & Conquer Method using Region
Allocation Trees", Journal of Intelligent & Robotic Systems, Vol. 87, No. 3, pp. 471-485,
(2017).
[30] Meng, W., He, Z., Su, R., Yadav, P. K., Teo, R., and Xie, L., "Decentralized Multi-UAV
Flight Autonomy for Moving Convoys Search and Track", IEEE Transactions on Control
Systems Technology, Vol. 25, No. 4, pp. 1480-1487, (2016).
[31] Zadeh, L. A., "Fuzzy Sets," Information and Control, Vol. 8, No. 1, pp. 338-353, (1965).