دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 62، خرداد 1400، صفحه 6-221 
طراحی و شبیه سازی ارتز قوزک بیمار محور با عملگر فنر پیچشی

صفحه 22-42

10.30506/ijmep.2021.104860.1548

فرشید صادقیان؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مراد کریمپور؛ مصطفی باغانی