ایجاد الگوریتم FACL و شبیه ساز عددی دمایی جهت تحلیل تنش سازه های هوافضایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) مسئول مرکز موتور اسری

2 دانشجو محقق

3 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

نگاشت کانتورهای خروجی نرم افزارهای سیالاتی بعنوان ورودی نرم افزار تحلیل سازه هوافضا، مانند بالکها و ریدومهای سرامیکی، ضروری است. لذا، الگوریتم FACL جهت تهیه فایل ورودی نرم افزار آباکوس بوسیله نگاشت کانتورهای خروجی نرم افزار فلوئنت، تهیه میگردد. به دلیل لحاظ نشدن، اثرات شیمیایی شوک، نتایج دمایی، نرم افزار فلوئنت، انحراف زیادی با نتایج تجربی دارد. لذا، ابتدا کد شبیه ساز دمایی، تدوین و نتایج آن با نتایج فشار ایرودینامیکی فلوئنت، ترکیب و فایل ورودی جهت تحلیل خودکار، سازه بوسیله نرم افزار آباکوس، تهیه می گردد. نتایج تحلیل بالک کنترلی نوعی، دلیلی بر دقیق بودن نتایج الگوریتم FACL است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Anderson, J.D., "Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics", McGraw-Hill, New York, ISBN:978-964-2751-04-4, pp. 45-132, (1989).
 
[2] Benzamine, J., Garland, A., and Swanson, G., "Aerodynamic Heating and Boundary-layer Transition on a 1/10-Power Nose Shape in Free Flight at Mach Numbers up to 6.7", NASA Research Memorandum: Resettle Langley Aeronautical Laboratory NASA, pp. 15-48, (1957).
 
[3] Chauvin, L., and Katherine, C.,  "Boundary-layer Transition and Heat-transfer Measurements from Flight Tests of Blunt and Sharp Cones at Mach Numbers from 1.7 to 4.7", NASA ARM L 57 D O 4, pp. 12-39, (1957).
 
[4] Howard, S., and Walter, E., "Heat-transfer and Pressure Distribution on Six Blunt Noses at a Mach Number of 2", NASA Research Memorandum: Resettle Langley Aeronautical Laboratory NASA, pp. 12-43, (1957).
 
 [5] Chauvin, B. J., and Buglia, J., "Measurment of Outer and Inner Surface Temperature on a
       Typical Blunt Nose in Free Flight at Mach Numbers up to 20", NASA ARM L70DO1, pp. 34-62, (1970).
 
 [6] Robert, D.Q., "Real-time Aerodynamic Heating and Surface Temperature Calculations for Hypersonic Flight Simulation", NASA Technical Memorandum 4222, pp. 32-51, (1990).
[7] رحمانپور، م., ابراهیمی، ر،. شمس، م،. "حل میدان با احتساب واکنشهای شیمیایی غیرتعادلی به منظور محاسبه
 چگالی الکترونی اطراف یک جسم با دماغه پخ"، دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک، ص. 312-319، (1385).
 
[8] Rahimi, A., "Numerical Modeling of Charring Material Abalation with Considering Chemical Reaction, Mass Transfer and Surface Heat Transfer Effects", Journal of Thermophysicsand Heat Transfer, Vol. 15, No. 5, pp. 214-221, (2011).
 

[9] کریمیان، ح.، غفاریان، م.، عزیزی، م.، "حل جریان ماورا صوت بر روی بدنه موشک با در نظر گرفتن اثرات هوای
دما بالا جهت تعیین گرمایش آیرودینامیکی"، طرح پژوهشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوا و
فضا، (1392).
 
[10] Benjamin, S., Roy, H., Paul, H.S., Baumanb, T., and Oliver, T. A., "Modeling Hypersonic Entry with the Fully-implicit Navier–Stokes (FIN-S) Stabilized Finite Element Flow Solver Computers & Fluids", Heat Transfer, Vol. 13, No. 4, pp. 281–292, (2014).
 
 [11] هافمن، ک.ا.، چیانگ، ا.ت.، "دینامیک سیالات محاسباتی" ترجمه، احمدرضا عظیمیان.، مرکز نشر دانشگاه     صنعتی اصفهان، ص. 234-284، (1383).
 
[12]  Miner, E.W., "Computer User’s Guide for a Chemically Reacting Viscous Shock Layer Code", NASA CR-2551, (1975).
 
 [13] سروش نیا، س.، بهشتیان.، ن.، "کاملترین مرجع کاربردی نرم افزار آباکوس"، انتشارات نگارنده دانش، ص.84-312، (1392).