دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 46، خرداد 1396، صفحه 6-117 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات)