بررسی میدانی اثر پره راهنما بر الگوی جریان هوای ورودی به رادیاتورهای برج خنک‌کن خشک هلر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای هوافضا، پژوهشکده مهندسی مکانیک، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

2 دانشیار، پژوهشکده مهندسی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

3 دانشجوی دکترای مکانیک، پژوهشکده مهندسی مکانیک، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

یکی از عوامل محیطی تأثیرگذار بر کاهش عملکرد برج خنک‌کن خشک، وزش باد می‌باشد. در این تحقیق استفاده از پره راهنما به عنوان یک راه کار جدید جهت بهبود عملکرد پیشنهاد شده و با استفاده از یک سازه چهار پره‌ای و نصب آن در دلتای بحرانی برج خنک‌کن نیروگاه منتظر قائم به صورت میدانی بررسی گردیده است. نتایج در دلتاهای کناری برج در پشت پره نشان می‌دهد که جریان ورودی به حالت شعاعی تبدیل و از حالت گردابه‌ای خارج شده و سرعت جریان ورودی تا حدود 35درصد افزایش یافته وهمچنین توزیع دما بر روی سطح رادیاتور یکنواخت شده و مقدار میانگین آن به میزان 9/1 درجه سانتیگراد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


[1]     Wei, Q., Zhang, B., and Liu, K., "A Study of the Unfavorable Effects of Wind on the Cooling Efficiency of Dry Cooling Towers", Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 54/55, pp. 633-643, (1995).
 
[2]     Amur, G., Milton, B., Reizes, J., and Madadnia, J.," Role of Plant Building in a Power Station Acting as Barrier to the Wind Affecting the Natural Draft Cooling Tower Performance", 15th Australasian Fluid Mechanics Conference, Australia, (2004).
 
[3]     Su, M. D., and Tang, G. F.," Numerical Simulation of Fluid Flow and Thermal Performance of a Dry Cooling Tower under Cross Wind Condition", Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 74, pp. 289-306, (1999).
 
[4]     Madadnia, M., Koosha, H., and Mirzaei, M.," Effect of Wind Break Walls on Performance of a Cooling Tower Model", Mechanical and Aerospace Engineering. Journal, Vol. 3, No. 4, pp. 61-67, (2008).
 
[5]     Eldredge, T. V., Benton, D. J., and Hodgson, J. W.," An Investigation of the Effects of Flue Gas Injection on Natural Draft Cooling Tower Performance", Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, Vol. 119, pp. 478-484, (1997).
 
[6]     Wang, K., Feng, Z. S., and Yuan, B. Z.," Experimental Research of the Guiding Channels Effect on the Thermal Performance of Wet Cooling Towers Subjected to Crosswinds", Applied Thermal Engineering Journal, Vol. 30, pp. 533–538, (2010).
 
[7]     Ardekani, M. A., and Ranjbar, M. A.," Field Study on Airflow Pattern through Radiator of Heller Dry Cooling Tower", Modares Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 11, pp. 30-40, (2013). (In Persian)
 
[8]     Ardekani, M. A.," Design and Application of Low Speed Wind Tunnel", pp. 142-170, Khaje Nasir Toosi University Publication, Tehran, (2009). (In Persian)
 
[9]        Klein, G. J., Tupper, K. F., and Green, J. J.," The Design of Corners in Fluid Channels", Canadian Journal of Research, Vol. 3, pp. 30-40, (1930).
 
[10]    Metrological Report," Karaj Agricultural Synoptic Weather Station Publication", Vol. 4, (2012). (In Persian)