دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 37، اسفند 1393 (حرارت و سیالات) 
شبیه سازی عددی موتورهای احتراق تراکمی سوخت همگن (HCCI) پاشش مستقیم با سوخت گاز طبیعی و دیزل

صفحه 55-80

علیرضا ساعتچی نوبری؛ کورش عطاریان؛ مسعود یحیایی؛ امین میرزامحمد؛ حسین قماشی