تحلیل تنش پادصفحه ای صفحات دایروی ساخته شده از ماده ایزوتروپیک تقاطعی تضعیف شده توسط چندین ترک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان

2 دانشگاه زنجان

چکیده

تحلیل تنش پادصفحه ای یک صفحه دایروی با ماده ایزوتروپیک تقاطعی تضعیف شده توسط چندین عیب در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ابتدا حل نابجایی در صفحه دایروی با استفاده از تبدیل فوریه سینوسی محدود بدست می‌آید. سپس با استفاده از حل نابجایی بدست آمده، معادلات انتگرالی برای صفحه دایروی حاوی تعداد دلخواه ترک حاصل می گردد. حل عددی این معادلات انتگرالی که دارای تکینگی از نوع کوشی می باشند، منجر به محاسبه دانسیته نابجایی روی سطح ترک می گردد. با استفاده از دانسیته نابجایی محاسبه شده، ضرایب شدت تنش نوک ترکها برای چندین مثال مورد بررسی، بدست می­آیند.

کلیدواژه‌ها


[1] Chen, Y.Z., and Wang, Z.X., “Solutions of Multiple Crack Problems of a Circular Region with Free or Fixed Boundary Condition in Antiplane Elasticity”, International Journal of Fracture, Vol. 30, pp. 287–293, (1986).
 [2] Chen, Y.Z., “Image Method for Curved Crack Problem in Antiplane Elasticity”, International Journal of Fracture, Vol. 48, pp. 75–78, (1991).
 
[3] Chen, Y.Z., “A Point Dislocation in Circular Regions or in an Annular Region”, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 47, pp. 229–236, (1994).
 
[4] Chang, S., “Antiplane Shear Interactions between a Circular Boundary and a Radial Crack”, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 19, pp. 331–340, (1986).
 
[5] Faal, R.T., Hassani, A.R., and Milani, A.S., “Stress Analysis of Transversely Isotropic Sectors Weakened by Multiple Defects”, International Journal of Solids and Structure, Vol. 49, pp. 3627–3640, (2012).
 
[6] Faal, R.T., Fariborz, S., and Daghyani, H.R., “Stress Analysis of a Finite Wedge Weakened by Cavities”, International Journal of Solids and Structure, Vol. 49, pp. 75–85, (2007).
 
[7] Faal, R.T., and Hassani, A.R., “Stress Analysis of the Cracked and Uncracked Transversely Isotropic Sectors with Different Types of Boundary Conditions”, Mathematics and Mechanics of Solids, Vol. 18, pp. 773-784, (2013).
 
[8] Faal, R.T., Pasrad, A.R., and Milani, A.S., “Anti-plane Stress Analysis of Dissimilar Sectors with Multiple Defects”, Mathematics and Mechanics of Solids, Vol. 37, pp. 265-283, (2013).
 
[9] Lin, R.L., and Ma, C.C., “Theoretical Full-field Analysis of Dissimilar Isotropic Composite Annular Wedges under Anti-plane Deformations”, International Journal of Solids and Structures, Vol. 41, pp. 6041-6080, (2004).
 
[10] Weertman, J., and Weertman, J. R., “Elementary Dislocation Theory”, Oxford University Press, London, (1992).
 
[11] Faal, R.T., Fariborz, S., and Daghyani, H.R., “Antiplane Deformation of Orthotropic Strips with Multiple Defects”, Journal of Mechanics of Materials and Structures, Vol. 1, pp. 1097-1114, (2006).