دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 36، آذر 1393، صفحه 6-104 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات)