تأثیر متغیرهای محیطی بر عملکرد برجهای خنککننده نیروگاه رامین تحت استفاده از پکینگ‌های گوناگون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

2 استاد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در پژوهش حاضر پس از بدست آوردن نقطه کارکرد برج خنک‌کن نیروگاه رامین تحت استفاده از پکینگ های گوناگون، به بررسی تأثیر پارامتر‌های ترمودینامیکی مختلف ناشی از شرایط محیطی پرداخته شده و اثرات آن‌ها بر روی عملکرد برج در شرایط فعلی و نیز پس از تغییر پکینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر‌‌پایه نتایج بدست آمده می‌توان گفت افزایش دمای حباب تر محیط و به تبع آن رطوبت نسبی هوا سبب افزایش دمای آب خروجی از برج و کاهش کارایی آن می‌شود. ضمن اینکه تغییر دمای حباب خشک محیط تاثیری بر دمای آب خروجی و کارایی برج ندارد. علاوه بر آن کارایی برج تحت پکینگ های جدید نسبت به وضعیت فعلی 20٪ افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


1[ آرشیو فنی نیروگاه رامین اهواز و شرکت صنایع آبزیان نیل پارس، کیلومتر 20 جاده اهواز- مسجد سلیمان، اهواز.
 
[2] Merkel, F., “Verdunstungshuhlung Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure (VDI)”, Applied by Thermal Engineering, Vol. 70, pp. 123-128, (1925).
 
[3] Lowe, H.J., and Christie, D.G., “Heat Transfer and Pressure Drop Data on Cooling Tower Pickings and Model Studies of the Resistance of Natural Draft Towers to Air Flow”, Inst Mech. Eng (Steam Group) Symposium on Heat Transfer, New York, USA, ASME, Part V, pp. 933-933, (1962).
 
[4] Jorge, F., and Armando, C.O., “Thermal Behavior of Closed Wet Cooling Towers for use with Chilled Ceilings”, Appl. Therm. Eng, Vol. 20, pp. 1225–1236, (2000).
 
[5] Lebrun, J., and Silva, C.A., “Cooling Tower-model and Experimental Validation”, ASHRAE Trans, pp. 751–759, (2002).
 
[6] Elsarrag, E., “Experimental Study and Predictions of an Induced Draft Ceramic Tile Packing Cooling Tower”, Energy Conversion and Management, Vol. 47, pp. 2034–2043, (2006).
 
[7] Lemouari, M., Boumaza, M., Kaabi, A., “Experimental Analysis of Heat and Mass Transfer Phenomena in a Direct Contact Evaporative Cooling Tower”, Energy Conversion and Management, Vol. 50, pp. 1610–1617, (2009).
 
[8]  Lemouari, M., Boumaza, M., “Experimental Investigation of the Performance Characteristics of a Counter Flow Wet Cooling Tower”, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 49, pp. 2049–2056, (2010).
 
[9] Hajidavalloo, E., and Shakeri, R., “Thermal Performance of Cross Flow Cooling Towers in Variable Wet Bulb Temperature”, International Journal of Energy Conversion and Management, Vol. 51, pp. 1298–1303, (2010).