مطالعه تجربی جریان سوپرکاویتاسیونی طبیعی روی بدنه استوانه‌ای با کاویتی‌ سازهای مختلف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، پژوهشکده دریایی، دانشگاه جامع امام حسین

2 دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

درتحقیقحاضر،جریانسوپرکاویتاسیونیطبیعیباسرعت­هایمختلفداخلیکتونل­آبمداربازوروییکبدنه استوانه­ایباکاویتی­سازهای­ مختلفمخروطی30،45و60درجهونیزدیسکتختبااستفادهازیکدوربینفیلمبرداریسرعتبالاجهتمطالعهرفتاردینامیکی­سوپرکاویتیواستخراج­مشخصه­های­هندسیآنشاملطولو بیشینهقطرشدرکناربهره­گیریازحسگرها،نیروسنج­الکترونیکیویکسیستمثبت­اطلاعاتبرای­اندازه­گیری­ نیروی­ پسای­کلیواردبربدنه،توزیع­فشاردرراستایطولیآنوفشارنوککاویتی­سازمطالعهتجربیشدهاست.به منظوراعتبارسنجیآزمایشات،نتایجمربوطبهبدنهاستوانه­ایباکاویتی­سازدیسکتختبااطلاعاتموجودمقایسه ­گردیدهاست.نتایج­حاصلازاینتحقیقمی­توانددرطراحیوبهینه­سازی­شکلوعملکرد­کاویتی­سازهایادوات نظامیزیرسطحیبه­ کاررود.

کلیدواژه‌ها


[1] Choi, J.Y., and Ruzzene, M., "Stability Analysis of Supercavitating Underwater Vehicles with Adaptive Cavitator", International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 48, pp. 1360-1370, (2006).
 
[2] Hu, Ch., Yang, H.L., Zhao, C.B., and Huang, W.H., "Unsteady Supercavitating Flow Past Cones",Journal of Hydrodynamics, Vol. 18, No. 3, pp. 262-272, (2006).
 
[3] Ma, Ch., Jia, D., Qian, Zh.F., and Feng, D.H., "Study on Cavitation Flows of Underwater Vehicle",Conference of Global Chinese Scholars on Hydrodynamics, Vol. 18, No. 3, pp. 373-377, Shanghai, China, July, (2006).
 
[4] Amromin, E., "Analysis of Body Supercavitation in Shallow Water", Ocean Engineering, Vol. 34, pp.1602-1606, (2007).
 
[5] Shafaghat, R., Hosseinalipour, S.M., Nouri, N.M., and Lashgari, I., "Shape Optimization of Two-dimensional Cavitators in Supercavitating Flows, using NSGA II Algorithm", Applied Ocean Research, Vol. 30, pp. 305-310, (2008).
 
[6] Shafagat, R., Hosseinalipour, S.M., Nouri, N.M., and Vahedgermi, A., "Mathematical Approach to Investigate the Behavior of the Principal Parameters Axisymmetric Supercavitating Flows, using Boundary Element Method", J. Mech., Vol. 25, No. 4, pp. 65-73, (2009).
 
[7] Shafaghat, R., Hosseinalipour, S.M., Lashgari, I., and Vahedgermi, A., "Shape Optimization of Axisymmetric Cavitators in Supercavitating Flows, using the NSGA II Algorithm", Applied Ocean Research ,Vol. 33, pp. 193-198, (2011).
 
[8] Nouri, N.M., and Eslamdoost, A., "An Iterative Scheme for Two-dimensional Supercavitating Flow", Ocean Engineering, Vol. 36, pp.708-715, (2009).
 
[9] Hu, Z.M.,  Dou, H.S., and Khoo, B.C., "On the Modified Dispersion-controlled Dissipative (DCD) Scheme for Computation of Flow Supercavitation", Computers and Fluids, Vol. 40, pp. 315-323, (2011).
 
[10] Chen, X., Lu, C.J., Li, J., and Chen, Y., "Properties of Natural Cavitation Flows Around a 2-D Wedge in Shallow Water", Journal of Hydrodynamics, Vol. 23, No. 6, pp.730-736, (2011).
 
[11] Rabiee, A., Alishahi, M.M., Emdad, H., and Saranjam, B., "Part A: Experimental Investigation of Unsteady Supercavitating Flows", IJST, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 35, pp.15-29, (2011).
 
[12] Rabiee, A., Alishahi, M.M., Emdad, H., and Saranjam, B., "Part B: Numerical Investigation of Unsteady Supercavitating Flows", IJST, Transactions of Mechanical Engineering, Vol. 35, pp. 31-46, (2011).
 
[13] Park, S., and Rhee, S. H., "Computational Analysis of Turbulent Supercavitating Flow Around a Two-dimensional Wedge-shaped Cavitator Geometry", Computers and Fluids, Vol. 70, pp. 73-85, (2012).
 
[14] Roohi, E., Zahiri, A.P., and Passandideh-Fard, M., "Numerical Simulation of Cavitation Around a Two-dimensional Hydrofoil using VOF Method and LES Turbulence Model", Applied Mathematical Modeling, Vol. 37, pp. 6469-6488, (2013).
 
[15]Saranjam, B., "Experimental and Numerical Investigation of an Unsteady Supercavitating Moving Body", Ocean Engineering, Vol. 59, pp. 9-14, (2013).
 
[16] Franc, J.P., and  Michel, J.M., "Fundamentals of Cavitation", Section: 6. Kluwer Academic Publisher, Netherlands, Vol. 75, pp. 97-130, (2004).