مدلسازی جمع آوری بهینه لکه نفتی با استفاده کاربردی از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

محدودبودن منابع طبیعی و حفظ این میراث برای آیندگان، بهینه­سازی روش­های استفاده از منابع طبیعی و به حداقل رساندن آلودگی ایجاد شده را ضروری نموده است. در بعضی مناطق دستگاه های آب شیرین کن یا ایستگاه های پرورش ماهی مستقر می باشند و بنابراین علاقمندی زیادی به محافظت این مناطق و انجام عملیات تمیز کاری با سرعت زیاد وجود دارد. یکی از روش­های نوین بهینه­سازی برای تهیه نقشه های ریسک که با الهام گرفتن از طبیعت ابداع شده است الگوریتم ژنتیک می باشد. بهینه‎سازی عملیات تمیزکاری، به کوتاه‌ترین زمان ممکن پاک­سازی و حداقل نمودن هزینه تمیزکاری بر مبنای حجم نفت ریخته شده، مربوط می‎شود. دراین مقاله، به‌کارگیری مدل بهینه‎سازی براساس انتشار و استهلاک کوتاه مدت نفت در خلیج فارس و استفاده از الگوریتم ژنتیک به تعیین بهترین استقرار یدک کش های پاک سازی نفت از نقطه نظر سرعت و ظرفیت پاک سازی با استفاده از این روش منجر شده و نتایج کیفی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


[1]       Fogel, D. B., "Evolutionary Computation Toward a New Philosophy of Machine    Intelligence", IEEE Press, Piscata Way, NJ. 3rd ed., (2006).
 
[2]       Holland, J. H., "Adaptation in Natural and Artificial Systems", University of Michigan Press, (1975).
 
[3]       Poli, R., Langdon, W. B., and Mcphee, N. F., "A Field Guide to Genetic Programming",     ISBN, University of ESSEX, UK, 978-1-4092-0073-4, (2008). ‏
 
[4]       Schmitt, L. M., "Theory of Genetic Algorithms", Theoretical Computer Science, Vol. 259, No. 1-2, pp. 1-61, (2001).
 
[5]       Schmitt, Lothar M., "Theory of Genetic Algorithms II: Models for Genetic Operators over the String-tensor Representation of Populations and Convergence to Global Optima for Arbitrary Fitness Function under Scaling", Theoretical Computer Sci., Vol. 310, No. 1-3, pp. 181-231, (2004).
[6]       Mackay, D., Paterson, S., and Trudel, k.., "A Mathematical Model of Oil Spill Behavior",      Environmental Protection Service, Fisheries and Environmental Canada, (1980).
 
[7]       Badri, M.A., and Azimian, A.R., "An Oil Spill Model Based on the Kelvin Wave Theory and Artificial Wind Field for the Persian Gulf", Indian Journal of Marine Sciences, Vol. 39, No. 2, pp. 165-181, (2010).
 
[8]       Badri, M.A., Wilders, P., and Azimian, A.R., "Oil Spill Simulation for the Persian Gulf Based on a New and Efficient Flow Estimation Procedure", Report 10-07, Department of      Mathematics, Delft University of Technology, The Netherlands, (2010).
 
[9]       Wojtaszek, K., "Application of Transport Model for Building Contingency Maps of Oil       Spills on the North Sea", Master thesis, TUDELFT, The Netherlands, (2003).
 
[10]   Xie, H., Yapa, P.D. and Nakata, K., "Modeling Emulsification after an Oil Spill in the        Sea", Journal of Marine Systems, Elsevier, Vol. 68, No. 3-4, pp. 489-506, (2007).