دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 31، شهریور 1392 (حرارت و سیالات)