ارزیابی ترمواکونومیکی سیستم ذخیره ساز انرژی خورشیدی در گلخانه به منظور کاهش مصرف سوخت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2 استاد-گروه مهندسی مکانیک-دانشگاه شاهرود

3 مربی، گروه مهندسی تاسیسات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

4 حکیم سبزواری*فنی

5 مربی، گروه مهندسی تاسیسات، دانشگاه غیرانتفاعی شمس، گنبد کاووس

چکیده

در این پژوهش استفاده از یک سیستم ذخیره ساز انرژی خورشیدی در گلخانه ها با هدف کاهش مصرف سوخت امکان سنجی می گردد. در این راستا، انرژی خورشیدی در دسترس از روش ایزوتروپیک و با تکیه بر سایر قوانین معتبر علمی محاسبه گردیده، آنالیز انرژی بر روی گلخانه نمونه صورت می پذیرد و میزان سرمایه گذاری اولیه بر اساس روشهای اقتصادی معتبر محاسبه می گردد که نتایج حاصل، بیانگر سرمایه گذاری اولیه ای به ارزش 382.5 میلیون ریال متشکل از 85 عدد کلکتور صفحه تخت و یک تانک ذخیره با حجم 8.5 مترمکعب می باشد. ارزیابی اقتصادی طرح بر اساس روشNPV بیانگر دورۀ بازگشت سرمایه ای معادل 10 سال می باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]  Soteris, A., and Kalogirou, “Solar Thermal Collectors and Applications”, Progress in Energy and Combustion Science Vol. 30, pp. 231–295, (2004)
                                        
[2]  Norton, B., “Solar Process Heat: Distillation, Drying, Agricultural and Industrial Uses”, Proceedings of ISES Solar World Congress, Jerusalem, Israel on CD-ROM, Jerusalem, Israel, (1999).
 
[3]  Spate, F., Hafner, B., and Schwarzer, K., “A System for Solar Process Heat for Decentralised Applications in Developing Countries”, Proceedings of ISES Solar World Congress on CD-ROM, Jerusalem, Israel, (1999).
 
[4]  Benz, N., Gut, M., and Rub, W., “Solar Process Heat in Breweries and Dairies”, Proceedings of EuroSun 98, Portoroz, Slovenia on CD-ROM, (1998).
 
[5]  Benz, N., Gut, M., and Beikircher, T., “Solar Process Heat with Nonconcentrating Collectors for Food Industry”, Proceedings of ISES Solar World Congress on CD ROM, Jerusalem, Israel, (1999).
 
[6]  Li, H., and Yang, H., “Potential Application of Solar Thermal Systems for Hot Water Production in Hong Kong”, Applied Energy, Vol. 86, 175–180, (2009).
 
[7]  Baldini, A., Manfrida1, G., and Tempesti, D., “Model of a Solar Collector/Storage System for Industrial Thermal Applications”, Int. J. Thermodynamics Vol. 12, No. 2, pp. 83-88, (2009).
 
[8]  مجید، تولایی، “راهنمای کاشت خاکی خیار و گوجه فرنگی گلخانه‌ای”، وزارت جهاد کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی، (1381).
 
 
[10]  سید مجتبی، طباطبایی، " محاسبات تاسیسات ساختمان"، چاپ سیزدهم، (1378).
 
 
[12]  غلامحسین، نصوحی، "گوجه فرنگی در گلخانه"، چاپ چهاردهم، نشر نصوح، (1388).
 
[13] Duffie, J.A., and Beckman, W.A.,"Solar Engineering of Thermal Processes", Second Ed, New York, Willy; (1990).
 
 
[15] Zekai, S., "Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques", 3rd Ed., London, Springer 180, (2008).
 
[16] Kamali, G.A., and Moradi, E., "Solar Radiation Fundamentals and Application in Farms and New Energy", Tehran, (2005).
 
[17] احمد، عرب کوهسار، محمود فرزانه گرد، مهدی، دیمی دشت بیاض، "بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی انرژی خورشیدی بجای هیترگازی درایستگاه CGS شهر ساری"، مجله علمی و پژوهشی مهندسان مکانیک ایران، شماره 14، صفحه 45-33، (1390).
 
 [18] Farzaneh-Gord, M., Arabkoohsar, A., Rezaei, M., and Deymi Dasht-bayaz, M., "Feasibility of Employing Solar Energy in Natural Gas Pressure Drop Stations", Journal of the Energy Institute, Vol. 81, pp. 191-196, (2011).
 
[19] Farzaneh-Gord, M., Arabkoohsar, A., Deymi Dasht-bayaz, M., and Farzaneh-Kord V., "Feasibility of Accompanying Uncontrolled Linear Heater with Solar System in Natural Gas Pressure Drop Stations", Energy, Vol. 41, pp. 420-428, (2012).