تاثیر پارامترهای فرایند شکل دهی افزایشی بر نیرو و زمان در ورق سه لایه Al-Cu-Al

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کاشان*مهندسی مکانیک

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

3 دانشگاه کاشان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر روی نیرو و زمان شکل دهی ورق های فلزی چند لایه می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، یک نمونه ورق فلزی متشکل از سه لایه آلومینیوم-مس-آلومینیوم به روش جوش انفجاری تولید شد. سپس با استفاده از از روش آماری رویه پاسخ (RSM)، آزمایشات شکل دهی (ناشی از اثر متغیرهای تحقیق) انجام شد. با استفاده از ضرایب تخمینی مدل آماری، ارتباط میان متغیر پاسخ و هریک از متغیرهای ورودی آزمایش بدست آمد. سرانجام این مدل با انتخاب مناسب فاکتورهای تحقیق، محدوده بهینه ای از عوامل تاثیرگذار را پیش بینی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Powell, N., and Andrew, C., "Incremental Forming of Flanged Sheet Metal Components without Dedicateddies", IMECHE Part  , J. Engineering Manufacture, Vol. 206, pp. 41- 47, (1992).
 
[2] Sedighi, M., and Honarpisheh, M., "Investigation of Cold Rolling Influence on Near Surface Residual Stress Distribution in Explosive Welded Multilayer", Strength of Materials, Vol. 44, No. 6, pp. 693-698, (2012).
 
[3] Akbari Mousavi, S.A.A., and Farhadi Sartangi, P., "Effect of Post-weld Heat Treatment on the Interface Microstructure of Explosively Welded Titanium–Stainless Steel Composite", Materials Science and Engineering A, Vol. 494, pp. 329–336, (2008).
 
[4] Hussain, G., Gao, L., and Zhang, Z. Y., "Formability Evaluation of a Pure Titanium Sheet in the Cold Incremental Forming Process", Int J Adv Manuf Technol, Vol. 37, pp. 920–926, (2008).
 
[5] Mirnia, M. J., and Dariani, B. M., "Analysis of Incremental Sheet Metal Forming using the Upper-bound Approach", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 226, No. 8, pp. 1309-1320, (2012).
 
[6] Liu, Z.B., Li, Y.L., Daniel, W.J.T.B., and Meehan, P., "Taguchi Optimization of Process Parameters for Forming Time in Incremental Sheet Forming Process", Materials Science Forum,  Vols. 773-774, No. 137143, pp. 773-774, (2014).
 
[7] Hamilton, K., and Jeswiet, J., "Single Point Incremental Forming at High FeedRates and Rotational Speed: Surface and Structural Consequences", CIRP Annals ManufacturingTechnology, Vol. 59, pp. 311‐314, (2010).
 
[8] Ghasemi, H., and Solttani, B., "Experimental Investigation on the EffectiveParameters on Forming Force, Dimensional Accuracy and Thickness Distribution in Single Point Incremental Forming", Modares Mechanical Engineerring, Vol. 14, No. 1, pp. 89-96, (2014). (In Persian).
 
[9] Shanmuganatan, S. P., and Kumar, V. S., "Modeling of Incremental Forming Process Parameters of Al 3003 (O) by Response Surface Methodology", Procedia Engineering, Vol. 97, pp. 346– 356, (2014).
 
[10] Honarpisheh, M., Abdolhoseini, M. J., and Amini, S., "Experimental and Numerical Investigation of the Hot Incremental Forming of Ti-6Al-4V Sheet using Electrical Current", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.  83, No. 9, pp. 2027-2037, (2016).
 
[11] Gheysarian, A. and Honarpisheh, M., "Process Parameters Optimization of the Explosive-Welded Al/Cu Bimetal in the Incremental Sheet Metal Forming Process", Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering, doi.org/10.1007/s40997-018-0205-6, (2018).
 
[12] Gheysarian, A. and Honarpisheh, M., "An Experimental Study on the process parameters of Incremental Forming of Explosively-Welded Al/Cu Bimetal", Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME), Vol. 7, No. 1, pp. 73-83, (2017).
 
[13] Honarpisheh, M., Niksokhan, J., and Nazari, F., "Investigation of the Effects of Cold Rolling on the Mechanical Properties of Explosively-welded Al/St/Al Multilayer Sheet", Metallurgical Research & Technology, Vol. 113, No. 1, pp. 105, (2016).
 
[14] Asemabadi, M., Sedighi, M., and Honarpisheh, M., "Investigation of Cold Rolling Influence on the Mechanical Properties of Explosive-welded Al/Cu Bimetal", Materials Science and Engineering A, Vol. 558, pp. 144-149, (2012).
 
[15] Myers, H. R., and Montgomery, D. C., "Response Surface Methodology", John Wiley & SONS, INC, (2002).
 
[16] Ambrogio, G., Filice, L., and Micari, F., "A Force Measuring Based Strategy for Failure Prevention in Incremental Forming", Journal of Materials Processing Technology", Vol. 177, pp. 413-416, (2006).