بررسی فرکانس های طبیعی و آنالیز حساسیت پارامترهای مجموعه توربین بادی با محور افقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله، مدلسازی و تحلیل ارتعاشاتی مجموعه توربین بادی شامل پره‌ها و برج به طور همزمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مدلسازی پره ها سرعت دورانی آنها نیز در نظر گرفته می شود. ابتدا معادلات توربین بادی در حالت کلی توسط روش معادلات لاگرانژ استخراج و سپس معادلات به روش عددی حل می‌شود. در حل عددی، فرکانسهای طبیعی توربین بادی 5/2 مگاواتی ثامن با استفاده از مشخصات فنی آن استخراج می‌شود. در انتها میزان حساسیت فرکانس های طبیعی اجزای توربین بادی نسبت به پارامترهای اصلی سیستم مانند طول پره، طول برج و جرم مجموعه هاب و ناسل بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]    Chopra, I. J., and Dugundji, “Non-linear Dynamic Response of a Wind Turbine Blade”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 63, No. 2, pp. 265-286, (1979).
 
[2]    Piggot, R., “Turbine Blade Vibration Due to Partial Admission”,  Int. J. Mech. Sci. Vol. 22, pp. 247-264, (1979).
 
[3]    Chazly, N.M. El, “Static and Dynamic Analysis of Wind Turbine Blades using the Finite Element Method”, Renewable Energy, Vol. 3, No. 6/7, pp. 705-724, (1992).
 
[4]    Maalawi, J., and Negm, M., “Optimal Frequency Design of Wind Turbine Blades”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 90, pp. 961-986, (2002).
 
[5]    Mazaheri, A., Noroozi, S., Toomer, A., and Vinney, J., “A Computer Program for Predicting the Performance of Horizontal Axis Wind Turbines with Adaptive Blades”, Renewable Energy, Vol. 31, pp. 1673-1685, (2006).
 
[6]    Maalawi, Y., “A Model for Yawing Dynamic Optimization of a Wind Turbine Structural”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 49, pp. 1130-1138, (2007).
 
[7]    Park, J.H., Jeong, S., Lee, S., Shin, Y., and Park, J., “Linear Vibration Analysis of Rotating Wind Turbine Blade”, Current Applied Physics, Vol. 10, pp. s332-s334, (2008).
 
[8]    Thapar, V., Agnihotri, G., Krishna and Sethi, V., “Critical Analysis of Methods for Mathematical Modeling of Wind Turbines”,  Renewable Energy, Vol. 36, pp. 3166-3177, (2010).
 
[9]    Wang, J., Qin, D., and Lim, T., “Dynamic Analysis of Horizontal Axis Wind Turbine by Thin-walled Beam Theory”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 329, No. 17, pp. 3565–3586, (2010).
 
[10]    Staino, A., Basu, B., and Nielsen, S. R. K., “Actuator Control of Edgewise Vibrations in Wind Turbine Blades”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 331, No. 6, pp. 1233-1256, (2012).
 
[11]  Kusiak, A., and Zhang, Z., “Control of Wind Turbine Power and Vibration with a Data-driven Approach”, Journal of Renewable Energy, Vol. 43, pp. 73-82, (2012).
 
[12]   Kaist, K.T.K., and Kaist, C.W. L., “Structural Vibration Analysis of Large-scale Wind Turbine Considering Periodically Time-varyng Parameters”, 13th World Congress in Mechanism and Machine Science, Guanajuato, México, 19-25 June, pp. 1-9, (2011).
 
[13]   Li, L., Li, Y.H., Lv, H.W., and Liu, Q.K., “Flapwise Dynamic Response of a Wind Turbine Blade in Super-harmonic Resonance”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 331, No. 17, pp. 4025-4044, (2012).
 
[14]    Chen, J., and Georgakis, C.T., “Tuned Rolling-ball Dampers for Vibration Control in Wind Turbines”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 332, No. 21, pp. 5271-5282, (2013).
 
[15]  Soraperra, G., Cimatti, G., Battisti, L., Zanne, L., and Brighenti, A., “Dynamic Modelling of the Drive Train of Small Vertical Axis Wind Turbines”, EWEA 2012 Conference – Copenhagen, Denmark, pp. 16–19, (2012).
 
[16]    Woude, C.V.D., and Narasimhan, S., “A Study on Vibration Isolation for Wind Turbine Structures”, Journal of Engineering Structures, Vol. 60, pp. 223–234, (2014).
 
[17]  Li, L., Li, Y.H., Liu, Q.K., and Lv, H.W., “A Mathematical Model for Horizontal Axis Wind Turbine Blades”, Journal of Applied Mathematical Modelling, Vol. 38, No. 11-12, pp. 64-85, (2013).
 
[18]    Zhang, J., Guo, L., Wu, H., Zhou, A., Hu, D., and Ren, J., “The Influence of Wind Shear on Vibration of Geometrically Nonlinear Wind Turbine Blade under Fluid–structure Interaction”, Journal of Ocean Engineering, Vol. 84, pp. 14–19, (2014).
[19]   Liu, W.Y., “The Vibration Analysis of Wind Turbine Blade–cabin–tower Coupling System”, Engineering Structures, Vol. 56, pp. 954–957, (2013).
 
[20]    Mabrouk, I.B., Hami, A.E., Walha, L., Zghal, B., and Haddar, M., “Dynamic Vibrations in Wind Energy Systems: Application to Vertical Axis Wind Turbine”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 85, pp. 396–414, (2017).
 
[21]      Liu, X., Lu, C., Liang, S., Godbole, A.,  and Chen, Y., “Vibration-induced Aerodynamic Loads on Large Horizontal Axis Wind Turbine Blades”, Applied Energy, Vol. 185, pp. 1109-1119, (2017).
 
[22]    Zhao, G., and Wu, Z., “Coupling Vibration Analysis of Rotating Three-dimensional Cantilever Beam”, Computers & Structures, Vol. 179, pp. 64–74, (2017).
 
http://parseh-ir.com/index.php/14-2013-05-15-08-50-14/104-parseh, (2017).