بررسی رفتار جذب انرژی لوله های دایروی با شیار عرضی در لهیدگی محوری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ایمنی فنی و مهندسی

2 استادیار دانشگاه آزاد پرند

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

جاذب انرژی به منظور دریافت انرژی غیر مطلوب استفاده می شود. یکی از پرکاربردترین جاذب های انرژی لوله های جدار نازک می باشند. ایجاد شیار و یا الگو در جداره لوله به منظور بهبود جذب انرژی انجام می شود. در این مقاله ویژگی‌های تغییر انرژی جذب شده لوله های آلومینیومی دارای الگوی محیطی بررسی و با لوله با جداره صاف به کمک روش المان محدود مقایسه شده است. الگوهای دایروی محیطی با طول های مختلف و همچنین عمق های مختلفی در نظر گرفته می شوند. به کمک شبیه سازی عددی، لهیدگی استاتیکی آنها تحلیل می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Zhang, X., Wen, Z., and Zhang, H., “Axial Crushing and Optimal Design of Square Tubes with Graded Thickness”, Thin-Walled Structures, Vol. 84, pp. 263–274, (2014).
 
[2] AlaviNia, A., and Parsapour, M., “An Investigation on the Energy Absorption Characteristics of Multi-cell Square Tubes”, Thin-Walled Structures, Vol. 68, pp. 26–34, (2013).
 
[3] AlaviNia, A., and Parsapour, M., “Comparative Analysis of Energy Absorption Capacity of Simple and Multi-cell Thin-walled Tubes with Triangular, Square, Hexagonal and Octagonal Sections”, Thin-Walled Structures, Vol. 74, pp. 155–165, (2014).
 
[4] Zarei, H.R., and Kröger, M., “Crashworthiness Optimization of Empty and Filled Aluminum Crash Boxes”, International Journal of Crashworthiness, Vol. 12, No. 3, pp. 255–264, (2007).
 
[5] Zarei, H.R., and Kroger, M., “Optimization of the Foam-filled Aluminum Tubes for Crush Box Application”, Thin-Walled Structures, Vol. 46, pp. 214–221, (2008).
 
[6] Zarei, H.R., and Kroger, M., “Optimum Honeycomb Filled Crash Absorber Design”, Materials and Design, Vol. 29, pp. 193–204, (2008).
 
[7] Mirzaei, M., Shakeri, M., Sadighi, M., and Akbarshahi, H., “Experimental and Analytical Assessment of Axial Crushing of Circular Hybrid Tubes under Quasi-static Load", Composite Structures, Vol. 94, pp. 1959–1966, (2012).
 
[8] Toksoy, A.K., and Guden, M., “Partial Al Foam Filling of Commercial 1050H14 Al Crash Boxes, The Effect of Box Column Thickness and Foam Relative Density on Energy Absorption”, Thin-Walled Structures, Vol. 48, pp. 482–494, (2010).
 
[9] Ghamarian, A., and TahayeAbadi, M., “Axial Crushing Analysis of End-capped Circular Tubes”, Thin-Walled Structures, Vol. 49, pp. 743–752, (2011).
 
[10] Niknejad, A., Abdolzadeh, Y., Rouzegar, J., and Abbasi, M., “Experimental Study on the Energy Absorption Capability of Circular Corrugated Tubes under Lateral Loading and Axial Loading”, Proceeding of Mechanical Engineering, IMechE Part D: J Automobile Engineering, Vol. 1, No. 23, pp. 654–667, (2015).
 
[11] Salehghaffari, S., Tajdari, M., Panahi, M., and Mokhtarnezhad, F., “Attempts to Improve Energy Absorption Characteristics of Circular Metal Tubes Subjected to Axial Loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 48, pp. 379–390, (2010).
 
[12] Salehghaffari, S., Rais-Rohani, M., and Najafi, A., “Analysis and Optimization of Externally Stiffened Crush Tubes”, Thin-Walled Structures, Vol. 49, pp. 397–408, (2011).
 
[13] Darvizeh, A., Darvizeh, M., Ansari, R., and Meshkinzar, A., “Effect of Low Density, Low Strength Polyurethane Foam on the Energy Absorption Characteristics of Circumferentially Grooved Thick-walled Circular Tubes”, Thin-Walled Structures, Vol. 71, pp. 81-90, (2013).
 
[14] Eyvazian, A., Habibi, M.K., Magid Hamouda, A., and Hedayati, R., “Axial Crushing Behavior and Energy Absorption Efficiency of Corrugated Tubes”, Materials and Design, Vol. 54, pp. 1028-1038, (2014).
 
[15] Chen, D.H., and Ozaki, S., “Numerical Study of Axially Crushed Cylindrical Tubes with Corrugated Surface”, Thin-Walled Structures, Vol. 47, pp. 1387-1396, (2009).
 
[16] Liu, Z., Hao, W., Xie, J., Lu, J., Huang, R., and Wang, Z., “Axial-impact Buckling Modes and Energy Absorption Properties of Thin-Walled Corrugated Tubes with Sinusoidal Patterns”, Thin Walled Structures, Vol. 94, pp. 410-423, (2015).