کنترل هوشمند تیرتیموشنکو با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه ازدحام ذرات و کنترلرPID مطابق با نگرش جایابی بهینه وصله‌های محرک پیزوالکتریک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

تیر با شرط مرزی یکسرگیردار به بررسی ارتعاشی عرضی تیر تحت اثر بارخارجی میگیرد. این بار خارجی بصورت پالس، ایمپالس، پله و متناوب سینوسی میباشد. برای کنترل سازه از کنترلر PID استفاده شده است. کنترلر 3 ضریب مجهول در ماتریسهای Kp، Kd، Ki قرار دارند که با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه یا MOPSO، ضرایب مجهول در اثر جستجوی این الگوریتم در طول تیر محاسبه شده و به تعیین نقطه یا نقاطی بهینه از تیر جهت قرارگیری حسگر و عملگر پیزوالکتریک در بالا و پایین تیر برای میرا نمودن سازه در کمترین زمان ممکن منجر میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]   Safizadeh, M.R., MatDarus, I.Z., and Mailah, M., "Optimal Placement of Piezoelectric Actuator for Active Vibration Control of Flexible Plate", International Conference on Intelligent and Advanced Systems (IEEE), DOI: 10.1109/ICIAS.2010.5716168, (2010).
 
[2]    Yang, J.Y., and Chen, G.P., "Actuator Placement and Configuration Direct Optimization in Plate Structure Vibration Control System", International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation (IEEE), doi:10.1109/icmtma.2010.52, (2010).
 
[3]   Yang, J., and Chen, G., "Optimal Placement and Configuration Direction of Actuators in Plate Structure Vibration Control System", 2nd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (IEEE), Vol. 1, pp. 124-128, (2010).
 
[4]   Gupta, V., Sharma, M., and Thakur, N., "Optimization Criteria for Optimal Placement of Piezoelectric Sensors and Actuators on a Smart Structure: A Technical Review, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 21, doi: 10.1177/1045389x10381659, (2010).
 
[5]   Trajkov, M., and Nestorvic, T., "Optimal Placement of Piezoelectric Actuators and Sensors for Smart Structures", 15th International Conference on Experimental Mechanics, Faculty of Engineering, University of Porto, Porto/Portugal, Vol. 2716, pp. 1-3, (2012).
 
[6]   Bachmann, F., Bergamini, A.E., and Ermanni, P., "Optimum Piezoelectric Patch Positioning: A Strain Energy-Based Finite Element Approach", Journal of Intelligent Material Systems and Structures Vol. 21, DOI: 10.1177/1045389X10381659, (2012).
 
[7]   Nowak, L., and T.G.Zielinski, T.,  "Determining the Optimal Locations of Piezoelectric Transducers for Vibroacoustic Control of Structures with General Boundary Conditions", Institute of Fundamental Technological Research, and Polish Academy of Sciences ul.Pawinskiego 5B, Vol. 15, pp. 163-170, 02-106 Warsaw, Poland, (2012).
 
[8]   Rosi, G., Paccapeli, R., Ollivier, F., and Pouget, J., "Optimization of Piezoelectric Patches Positioning for Passive Sound Vibration Control of Plates, Vol. 199, Issue. 5, pp. 658-673, doi: http://doi.org/10.1177/1045389x12447985.
 
[9]   Daraji, A.H., and Hale, J.M., "The Effect of Symmetry on Optimal Transducer Location for Active Vibration Control", Proceedings of the ASME 2012 International Design Engineering Technical Conference & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2012, No. DETC2012-70204, pp. 1115-1128, doi: 10.1115/DETC2012-70204. Chicago. IL, USA, Aguste (2012).
 
[10]    Hale, J.M., and Daraji, A.H., "Optimal Placement of Sensors and Actuators for Active Vibration Reduction of a Flexible Structure using a Genetic Algorithm Based on Modified    , Modern Practice in Stress and Vibration Analysis", Journal of Physics, Conference Series Vol. 382, Conf. 1, (2012).
 
[11]    Zoric, N.D., Simonovic, A.M., Mitrovic, Z.S., and Stuper, S.N., "Multi-objective Fuzzy Optimization of Sizing and Location of Piezoelectric Actuators and Sensors, FME Transactions, Vol. 40, pp. 1-9, (2012).
 
[12]    Schulz, S.L., Gomes, H.M., and Awruch, A.M., "Optimal Discrete Piezoelectric Patch Allocation on Composite Structures for Vibration Control Based on GA and Modal­LQR, Computers and Structures, Vol. 128, pp. 101-115, (2013).
 
[13]    Chhabra, D., Bhushan, G., and Chandra, P., "Optimal Placement of Piezoelectric Actuators on Plate Structures for Active Vibration Control using Modified Control Matrix and Singular Value Decomposition Approach", International Journal of Mechanical, Industrial Science and Engineering, Vol. 7, No. 3, pp. 101-115, (2013).
 
[14]    Botta, F., Dini, D., Schwingshackl, C., Mare, L.D., and Cerri, G., "Optimal Placement of Piezoelectric Plates to Control Multimode Vibrations of a Beam, Advances in Acoustics and Vibration, Vol. 2013, Article ID905160, 8 Pages, doi: http://dx.doi.org/10.1155/20131905160.
 
[15]    Araujo, A.L., Madeira, J.F.A., Soares, C.M.M., and Soares, C.A.M., "Optimal Design for Active Damping in Sandwich Structures using the Direct Multi Search Method", Composite Structures, No. 105, pp. 2-34, (2013).
 
[16]    Wrona, S., and Pawelczyk, M., "Controllability Oriented Placement of Actuators for Active Noise Vibration Control of Rectangular Plate using a Memetic Algorithm", Archive of Acoustics, Vol. 38, No. 4, pp. 529-526, (2013).
 
[17]    Worna, S., and Pawelczyk, M., "Application of a Memetic Algorithm to Placement to Placement of Sensors for Active Noise Vibration Control", Mechanic and Control, Vol. 32, No. 3, (2013).
 
 
[19]           http://nobacks.com/airplane-twenty-nine.
 
[20]           https://en.wikipedia.org/wiki/Bending.
 
 
 
[23]      Manjunath, T.C., and Bandyopadhyay, B., "Vibration Control of Timoshenko Smart        Structure using Multirate Ouput Feedback Based Discrete Sliding Mode Control for SISO Systems, Journal Sound and Vibration, Vol. 326, pp. 50-74, (2009).