تحلیل اغتشاشات تیر مجهز به جاذب دینامیکی غیرخطی تحت تحریک رزونانسی و غیررزونانسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک/ گروه مهندسی مکانیک- دانشکده مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تأثیر جاذب غیرخطی بر ارتعاشات پایای تیر یکسرگیردار تحت تحریک رزونانسی و غیررزونانسی بررسی شده‌است. پس از استخراج معادلات، بی‌بعدسازی و اعمال روش گالرکین، از روش مقیاس‌های چندگانه برای حل استفاده شده و تأثیر پارامترهای جاذب بر رفتار ارتعاشی سیستم مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد در ناحیه پرش، تحت شرایط خاصی، امکان عملکرد بهتر جاذب غیرخطی در کاهش دامنه وجود دارد. همچنین، گرچه نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت عمده‌ در رفتار ارتعاشی سیستم در حضور جاذب‌های خطی نامیرا، میرا و غیرخطی در تحریکات غیررزونانسی است ولی جاذب غیرخطی باعث جابجایی فرکانس‌های تشدید و تغییر بازه‌ی فرکانسی غیررزونانسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Den Hartog, J. P., "Mechanical Vibrations: Courier Corporation", Cambridge, UK, (1985).
 
[2] Walsh, P., and Lamancusa, J., "A Variable Stiffness Vibration Absorber for Minimization of Transient Vibrations", Journal of Sound and Vibration, Vol. 158, No. 2, pp. 195-211, (1992).
 
[3] Zuo, L., and Nayfeh, S. A., "The Multi-degree-of-freedom Tuned-mass Damper for Suppression of Single-mode Vibration under Random and Harmonic Excitation", In ASME 2003 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Sep 2-6, Chicago, IL, US, pp. 2051-2061, (2003).
 
[4] Avramov, K., and Mikhlin, Y. V., "Damping of Free Elastic Vibrations in Linear Systems", International Applied Mechanics, Vol. 41, No. 2, pp. 203-209, (2005).
 
[5] Mikhlin, Y. V., and Reshetnikova, S., "Dynamic Analysis of a Two-mass System with Essentially Nonlinear Vibration Damping", International Applied Mechanics, Vol. 41, No. 1, pp. 77-84, (2005).
 
[6] Mikhlin, Y. V., and Reshetnikova, S., "Dynamical Interaction of an Elastic System and Essentially Nonlinear Absorber", Journal of Sound and Vibration, Vol. 283, No. 1, pp. 91-120, (2005).
 
[7] Avramov, K., and Mikhlin, Y. V., "Snap-through Truss as an Absorber of Forced Oscillations", Journal of Sound and Vibration, Vol. 290, No. 3, pp. 705-722, (2006).
 
[8] Haxton, R. S., and Barr, A. D. S., "The Autoparametric Vibration Absorber", Journal of Engineering for Industry, Vol. 94, No. 1, pp. 119-125, (1972).
 
[9] Hatwal, H., Mallik, A., and Ghosh, A., "Forced Nonlinear Oscillations of an Autoparametric System Part 1: Periodic Responses", Journal of Applied Mechanics, Vol. 50, No. 3, pp. 657-662, (1983).
 
[10] Hatwal, H., Mallik, A., and Ghosh, A., "Non-linear Vibrations of a Harmonically Excited Autoparametric System", Journal of Sound and Vibration, Vol. 81, No. 2, pp. 153-164, (1982).
 
[11] Hsu, Y. S., Fergusen, N. S., and Brennan, M. J., "The Experimental Performance of a Nonlinear Dynamic Vibration Absorber",  In: Topics in Nonlinear Dynamics, Vol. 1, Eds., pp. 247-257, Springer, (2013).
 
[12] Shiroky, I., and Gendelman, O., "Essentially Nonlinear Vibration Absorber in a Parametrically Excited System", ZAMM‐Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol. 88, No. 7, pp. 573-596, (2008).
 
[13] Ji, J., "Design of a Nonlinear Vibration Absorber using Three-to-one Internal Resonances", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 42, No. 1, pp. 236-246, (2014).
 
 [14] Jacquot, R., "Optimal Dynamic Vibration Absorbers for General Beam Systems", Journal of Sound and Vibration, Vol. 60, No. 4, pp. 535-542, (1978).
 
[15] Juang, J. N., "Optimal Design of a Passive Vibration Absorber for a Truss Beam", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 7, No. 6, pp. 733-739, (1984).
 
[16] Wang, B., Kitis, L., Pilkey, W., and Palazzolo, A., "Synthesis of Dynamic Vibration Absorbers", Journal of Vibration, Acoustics, Stress and Reliability in Design, Vol. 107, No. 2, pp. 161-166, (1985).
 
[17] Cuvalci, O., and Ertas, A., "Pendulum as Vibration Absorber for Flexible Structures: Experiments and Theory", Journal of Vibration and Acoustics, Vol. 118, No. 4, pp. 558-566, (1996).
 
[18] Kojima, H., and Saito, H., "Forced Vibrations of a Beam with a Non-linear Dynamic Vibration Absorber", Journal of Sound and Vibration, Vol. 88, No. 4, pp. 559-568, (1983).
 
[19] Georgiades, F., and Vakakis, A., "Dynamics of a Linear Beam with an Attached Local Nonlinear Energy Sink", Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Vol. 12, No. 5, pp. 643-651, (2007).
 
[20] Avramov, K., and Gendelman, O., "Forced Oscillations of Beam with Essentially Nonlinear Absorber", Strength of Materials, Vol. 41, No. 3, pp. 310-317, (2009).
 
[21] Parseh, M., Dardel, M., Ghasemi, M. H., and Pashaei, M. H., "Steady State Dynamics of a Non-linear Beam Coupled to a Non-linear Energy Sink", International Journal of Non-linear Mechanics, Vol. 79, pp. 48-65, (2016).
 
[22] Rao, S. S., "Vibration of Continuous Systems", John Wiley & Sons, New York, (2007).
 
[23] Zhang, G. C., Ding, H., Chen, L. Q., and Yang, S. P., "Galerkin Method for Steady-state Response of Nonlinear Forced Vibration of Axially Moving Beams at Supercritical Speeds", Journal of Sound and Vibration, Vol. 331, No. 7, pp. 1612-1623, (2012).
 
[24] Nayfeh, A. H., and Mook, D. T., "Nonlinear Oscillations", John Wiley & Sons, New York, (2008).
 
[25] Nayfeh, A. H., "Introduction to Perturbation Techniques", John Wiley & Sons, New York, (2011).
 
[26] Tse, F. S., Morse, I. E., and Hinkle, R. T., "Mechanical Vibrations", Allyn and Bacon, Boston, (1963).
 
[27] Thomson, W., "Theory of Vibration with Applications", CRC Press, New York, (1996).
 
[28] Kreyszig, E., "Advanced Engineering Mathematics", John Wiley & Sons, New York, (2010).