تحلیل ارتعاشات غیرخطی متقارن‌محوری واداشته از حرارت در پوسته‌ی کروی ساخته‌شده از مواد هدفمند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

خواص پوسته از رابطۀ کسر حجمی به‌دست‌آمده، وابستگی حرارتی از رابطه تولوکیان لحاظ شده است. بارگذاری متقارن محوری میباشد. سطح سرامیکی در دمای ثابت و سطح دیگر در دمای پایینتر (یا عایق) است. توزیع دما از معادله گذرای غیرخطی غیرکوپل انتقال حرارت محاسبه میشود. از تئوری مرتبه اول پوسته و روابط کرنش-تغییرمکان فون-کارمن برای استخراج معادلات استفاده گردیده، معادلات دینامیکی از اصل همیلتون و روش ریتز بدست آمده و بوسیله روشهای نیومارک و نیوتن-رافسون حل شدهاست. معادله انتقال حرارت با روش تفاضل محدود و کرنک-نیکلسون حل شده است. اثر توزیع خواص، نوع بار حرارتی و هندسه در پاسخ بررسی شدهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Boley, B.A., "Thermally Induced Vibrations of Beams", Journal of the Aeronautical Sciences, Vol. 23, No. 2, pp. 179-181, (1956).
 
[2] Boley, B.A., and Barber, A.D., "Dynamic Response of Beams and Plates to Rapid Heating", Journal of Applied Mechanics, Vol. 24, No. 5, pp. 413-425, (1957).
 
[3] Boley, B.A., Weiner, J.H., and Dill, E.H., "Theory of Thermal Stresses", Courier Corporation, New York, United States, pp. 58-60, (1961).
 
[4] Lyons, W.C., "Comments on Heat Induced Vibrations of Elastic Beams, Plates, and Shells", AIAA Journal, Vol. 4, No. 8, pp. 1502-1503, (1966).
 
[5] Beam, R.M., "On the Phenomenon of Thermoelastic Instability/thermal Flutter/of Booms with Open Cross Section", NASA TN D5222, (1969).
 
[6] Rimrott, F.P.J., and Abdelsayed, R., "Flexural Thermal Flutter under Laboratory Conditions", Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, Vol. 4, No. 4, pp. 189-196, (1977).
 
[7] Kraus, H., "Thermally Induced Vibrations of Thin Non Shallow Spherical Shells", AIAA Journal, Vol. 4, No. 3, pp. 500-505, (1966).
 
[8] Mayers, J., and Stroud, R.C., "Dynamic Response of Rapidly Heated Plate Elements", AIAA Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 76-83, (1971).
 
[9] Venkataramana, J., and Jana, M.K., "Thermally Forced Vibrations of Beams", Journal of Sound and Vibration, Vol. 37, No. 2, pp. 291-295, (1974).
 
[10] Manolis, G.D., and Beskos, D.E., "Thermally Induced Vibrations of Beam Structures", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 21, No. 3, pp. 337-355, (1980).
 
[11] Mazumdar, J., Hill, D., and Clements, D.L., "Thermally Induced Vibrations of a Viscoelastic Plate", Journal of Sound and Vibration, Vol. 73, No. 1, pp. 31-39, (1980).
 
[12] Hill, D., Mazumdar, J., and Clements, D.L., "Dynamic Response of Viscoelastic Plates of Arbitrary Shape to Rapid Heating", International Journal of Solids and Structures, Vol. 18, No. 11, pp. 937-945, (1982).
 
[13] Mazumdar, J., and Hill, D., "Thermally Induced Vibrations of Viscoelastic Shallow Shells", Journal of Sound and Vibration, Vol. 93, No. 2, pp. 189-200, (1984).
 
[14] Hill, D.L., and Mazumdar, J., "A Study of the Thermally Induced Large Amplitude Vibrations of Viscoelastic Plates and Shallow Shells", Journal of Sound and Vibration, Vol. 116, No. 2, pp. 323-337, (1987).
 
[15] Nakajo, Y., and Hayashi, K., "Response of Circular Plates to Thermal Impact", Journal of Sound and Vibration, Vol. 95, No. 2, pp. 213-222, (1984).
 
[16] Bruch Jr, J.C., Adali, S., Sadek, I.S., and Sloss, J.M., "Structural Control of Thermoelastic Beams for Vibration Suppression", Journal of Thermal Stresses, Vol. 16, No. 3, pp. 249-263, (1993).
 
[17] Tauchert, T. R., "Thermal Shock of Orthotropic Rectangular Plates", Journal of Thermal Stresses, Vol. 12, No. 2, pp. 241-258, (1989).
 
[18] Jeng-Shian, C., Jiunn-Hsiung, W., and Tseng-Zong, T., "Thermally Induced Vibration of Thin Laminated Plates by Finite Element Method", Computers & Structures, Vol. 42, No. 1, pp. 117-128, (1992).
 
[19] Huang, N.N., and Tauchert, T.R., "Thermally Induced Vibration of Doubly Curved Cross-ply Laminated Panels", Journal of Sound and Vibration, Vol. 154, No. 3, pp. 485-494, (1992).
 
[20] Huang, N. N., and Tauchert, T.R., "Large-amplitude Vibration of Graphite-reinforced Aluminum Cylindrical Panels Subjected to Rapid Heating", Composites Engineering, Vol. 3, No. 6, pp. 557-566, (1993).
 
[21] Khdeir, A. A., "Thermally Induced Vibrations of Cross-ply Laminated Shallow Shells", Acta. Mechanica, Vol. 151, No. 3, pp. 135-147, (2001).
 
[22] Khdeir, A. A., "Thermally Induced Vibration of Cross-ply Laminated Shallow Arches", Journal of Thermal Stresses, Vol. 24, No. 11, pp. 1085-1096, (2001).
 
 [23] Kiani, Y., and Eslami, M.R., "Geometrically Non-linear Rapid Heating of Temperature-dependent Circular FGM Plates", Journal of Thermal Stresses, Vol. 37, No. 12, pp. 1495-1518, (2014).
 
[24] Ghiasian, S.E., Kiani, Y., and Eslami, M.R., "Non-linear Rapid Heating of FGM Beams", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 67, pp. 74-84, (2014).
 
[25] Alipour, S.M., Kiani, Y., and Eslami, M.R., "Rapid Heating of FGM Rectangular Plates", Acta. Mechanica, Vol. 227, No. 2, pp. 421-436, (2016).
 
[26] Reddy, J.N., "Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis", CRC Press, (2004).
 
[27] Hetnarski, R.B., Eslami, M.R., and Gladwell, G.M.L., "Thermal Stresses: Advanced Theory and Applications", Vol. 41, Springer, New York, (2009).
 
[28] Reddy, J.N., "An Introduction to Nonlinear Finite Element Analysis: with Applications to Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Solid Mechanics", OUP Oxford, (2014).
 
[29] Lee, J., "Free Vibration Analysis of Spherical Caps by the Pseudo Spectral Method", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 23, No. 1, pp. 221-228, (2009).
 
[30] Reddy, J.N., and Chin, C.D., "Thermomechanical Analysis of Functionally Graded Cylinders and Plates", Journal of Thermal Stresses, Vol. 21, No. 6, pp. 593-626, (1998).