حل تحلیلی جبهه موج حاصل از انتشار امواج انفجار با استفاده از تابع گرین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان ، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

انتشار امواج یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در صنایع نظامی، پدافند غیرعامل و ساخت وساز می باشد. از میان منابع مختلف تولید امواج، انفجار به عنوان یک عامل مهم حائز اهمیت است. در این مقاله، ابتدا به حل تحلیلی معادله موج دوبعدی با یک منبع ضربه ای و مقدار مرزی با استفاده از روش تابع گرین پرداخته شده و سپس تحلیل فرآیند انفجار با استفاده از روش های عددی و مدل سازی در نرم افزار متلب انجام شده است. تحلیل های انجام شده در این مقاله، تاثیر فاصله انفجار و میزان ماده منفجره را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Unified Facilities Criteria (UFC 3-340-02); "Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions", US Department of Defense, Washington DC, 5 December, (2008).
 
[2] Accidental Explosions; TM 5-1300; "The Design of Structures to Resist the Effects of US Department of the Army, Navy, and Air Force"; Washington DC, (1990).
 
[3] Feldgun, V.R., Karinski, Y.S., and Yankelevsky, D.Z., "Experimental Simulation of Blast Loading on Structural Elements using Rarefaction Waves Ð Theoretical Analysis", Int J. Prot. Struct. Vol. 80, No. 3, pp. 290-319, (2016).
 
[4] Feldgun, V.R., Karinski, Y.S., Edri, I., Tsemakh, D., and Yankelevsky, D.Z., "On Blast Pressure Analysis Due to a Partially Confined Explosion: II. Theoretical Studies", Int. J. Prot. Struct, Vol. 3, No. 1, pp. 61-79, (2012).
 
[5] Bangash, N.Y.H., and Bangash, T., "Explosion-resistant Buildings", Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 67-101, (2006).
 
[6] Brode, H. L., "Numerical Solution of Spherical Blast Waves", J. Appl. Phys, Vol. 26, pp. 8921-8979, (1955).
 
[7] Henrych, J., "The Dynamics of Explosion and its Use", Elsevier Scientific Pub. Co., Vol. 1, Amsterdam, (1979).
 
[8] Kinney, G.F., "Explosive Shocks in Air Monterey, California", United States Naval Postgraduate School, pp. 1-17, (1962).
 
[9] Zyskowski, A., Sochet, I., Mavrot, G., Bailly, P., and Renard, J., "Study of the Explosion Process in a Small Scale Experiment-structural Loading", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 17, No. 4, pp. 291-299, (2004).
 
[10] Langdon, G.S., and Schleyer, G.K., "Response of Quasi-statically Loaded Corrugated Panels with Partially Restrained Boundaries", Exp Mech, Vol. 47, pp. 251–261, (2007).
 
[11] Bing, L., Tso-Chien, P., and Anand, N., "A Case Study of the Effect of Cladding Panels on the Response of Reinforced Concrete Frames Subjected to Distant Blast Loadings”, Elsevier, Singapore, (2008).