تحلیل ترموالاستیک مخازن دوار استوانه‏ ای هدفمند درون بستر الاستیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی یک مخزن استوانه‏ای ساخته شده از مواد هدفمند که در معرض تغییرات درجه حرارت، اینرسی دورانی و همچنین فشار داخی قرار دارد، پرداخته شده است. مخزن استوانه‏ای درون یک بستر الاستیک قرار گرفته است. کلیه خواص ترموالاستیک وابسته به شعاع بوده و با استفاده از مدل توانی ارائه شده‏اند. معادله انتقال حرارت و معادله ناویر حاکم بر جابجایی مخزن در راستای شعاعی تشکیل شده و به صورت تحلیلی و جواب بسته حل شده‏اند. با به دست آوردن توابع توزیع دما و جابجایی، عبارتهایی برای توزیع کرنش و تنش در مخزن به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Jabbari, M., Sohrabpour, S., and Eslami, M.R., "Mechanical and Thermal Stresses in a Functionally Graded Hollow Cylinder Due to Radially Symmetric Loads", International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 79, pp. 493-497, (2002).
 
[2] Eslami, M.R., Babaei, M.H., and Poultangari, R.," Thermal and Mechanical Stresses in a Functionally Graded Thick Sphere", International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 82, pp. 522-527, (2005).
 
[3] Reddy, J.N., and Chin, C.D., "Thermomechanical Analysis of Functionally Graded Cylinders and Plates", Journal of Thermal Stresses, Vol. 21, pp. 593-626, (1998).
 
[4] Liew, K.M., Kitipornchai, S., Zhang, X.Z., and Lim, C.W., "Analysis of the Thermal Stress Behavior of Functionally Graded Hollow Circular Cylinders", International Journal of Solids and Structures, Vol. 40, pp. 2355-2380, (2003).
 
[5] Tutunku, N., and Temel, B., "A Novel Approach to Stress Analysis of Pressurized FGM Cylinders, Disks and Spheres", Composite Structures, Vol. 91, pp. 385-390, (2009).
 
[6] Hetnarski, R., and Eslami, M.R., "Thermal Stresses Advanced Theory and Applications", 1st Editions, Springer, Amsterdam, (2009).
دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 52
سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات
آذر 1397
صفحه 200-212
  • تاریخ دریافت: 31 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 02 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 24 آذر 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 24 آذر 1397