بررسی خرابی های یاتاقان لغزشی با FMEA و بهبود عمر سایشی با مدلسازی به کمک FEM

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دمهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

یاتاقان‌های ژورنال در صنایع بزرگ، نظیر صنایع نیروگاهی کاربرد فراوانی دارند. لذا، تحقیقات مختلفی در زمینه نگاهداشت آن‌ها انجام شده است. یکی از روش‌های موثر در نگاهداشت یاتاقان ها روش RCA می‌باشد. در این مقاله، ابتدا ضمن بررسی خرابی های یاتاقان ژورنال با کمک FMEA و FTA به الویت‌بندی آن‌ها پرداخته شده است. برای این منظور از نظر کارشناسان خبره و روش جمع‌آوری داده‌های میدانی در نیروگاه‌های گازی استفاده شد. در نهایت با توجه به اهمیت سایش، این مسئله با کمک نرم افزار COMSOL و معادلات ناویر استوکس شبیه سازی شده و پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Badia F.G., and Berrade, M.D., “Optimum Maintenance of a System under Two Types of Failure”, Int. J. Mater. Struct. Reliab. Vol. 4, No. 1, pp. 27-37, (2006).
 
[2] Woodard, M., and Wolka, M., “Bearing Maintenance Practices to Ensure Maximum Life”, Proceeding of the Twenty-Seventh International Pump users Symposium, Houston, Texas, (2011).
 
[3] Gilchrist, S.H., “Modeling Failure Mode and Effect Analysis”, Int. J. Qual. Reliab. Manage, Vol. 10, pp. 16-23, (1993).
 
[4] Puente, R., Pino, R., Priore, P., and Fuente, D.D.L., “A Decision Support System for Applying Failure Mode and Effect Analysis”, Int. J. Qual. Reliab. Manage, Vol. 19, No. 2, pp. 137-150, (2002).
 
[5] Hoseynabadi, A., Oraee, H., and Tavner, P.J., “Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) for Wind Turbines”, Electric Power Energy Syst, Vol. 32, pp. 817-824, (2010).
 
[6] Dufrane, K.F., Kannel, J.W., and MacCloskey, T.H., “Wear of Steam Turbine Journal Bearings at Low Operating Speed”, J. Lubr. Technol, Vol. 105, pp. 313-317, (1983).
 
[7] Pickering, S., “Tribology of Journal Bearings Subjected to Boundary and Mixed Lubrication”, PhD Theses, Department of Mechanical & Industrial Engineering, Northeastern University, Boston, USA, (2011).
 
[8] Baskara, S., and Sriram, G., “Tribological Behavior of Journal Bearing Material under Different Lubricants”, Journal of Tribology in Industry, Vol. 36, pp. 127-133, (2014).
 
[9] Aghdam, A.B., and Khonsari, M.M., “Prediction of Wear in Grease-lubricated Oscillatory Journal Bearings via Energy-based Approach”, Journal of Wear, Vol. 318, pp. 118-201, (2014).
 
[10] Kwai-Sang, C., Ying-Ming, W., Gary, K.K.P., and Jian-Bo, Y., “Failure Mode and Effect Analysis by Data Envelopment Analysis”, International Journal of Decision Support Systems, Vol. 48, pp. 246-256, (2009).
 
[11] Bernard C., and Rodica B., "Diesel Engine Reference Book", Handbook, Second Edition, Butterworth-Heinemann Ltd, pp. 331-345, (2008).
 
[12] Heinz, P.B., and Fred, K.G., “Machinery Failure Analysis and Troubleshooting”, Fourth Edition, Vol. 3, pp. 90-93, (2012).
 
[13] Mokhtar, M.O.A., Howarth, R.B., and Davies, P.B., “Wear Characteristics of Plain Hydrodynamic Journal Bearings during Repeated Starting and Stopping”, ASLE Trans, Vol. 20, pp. 191–194, (1977).
 
[14] Fillon, M., and Bouyer, J., “Thermohydrodynamic Analysis of a Worn Plain Journal Bearing”, Tribology International, Vol. 37, pp. 129-136, (2004).