دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 54، خرداد 1398، صفحه 6-217 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
طراحی ربات پوشیدنی کمک حرکتی برای دست

صفحه 176-187

سیده مرضیه سید آقامیری؛ حسن ظهور