طراحی و پیاده سازی عملی مشاهده‌گر به کمک شبکه عصبی پیشخور جهت کنترل پهپاد چهارپره

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

پایداری کوادروتور به دلیل دینامیک شدیدا غیر خطی از مهمترین مسایل پیش روی محققان در طراحی این ربات بوده است. در این مقاله ابتدا به طراحی یک کنترلرکلاسیک تناسبی- مشتق‌گیر به روش تنظیم با الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات برای کنترل وضعیت پرنده پرداخته شده است. سپس به طراحی یک مشاهده‌گر غیر خطی برای تخمین حالتهای سرعت زاویه ای کوادروتور پرداخته شده است. در ادامه یک مشاهده‌گر شبکه عصبی با استفاده از داده‌های اموزشی استخراج شده از مشاهده‌گر غیرخطی اموزش داده شده‌است. با شبیه‌سازی کنترلر و مشاهده‌گر طراحی شده در محیط متلب، کارایی انها مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Lendek, Z., Berna, A., and Guzm, j., "Application of Takagi-Sugeno Observers for State Estimation in a Quadrotor", 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, Orlando, Florida, pp. 7530-7535, (2011).
 
[2] Mokhtari, A., M'Sirdi, N. K., Meghriche, K., and Belaidi, A., "Feedback Linearization and Linear Observer for a Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle", Advanced Robotics, Vol. 20, pp. 71-91, (2006).
 
[3] Bouadi, H., and Tadjine, M., "Nonlinear Observer Design and Sliding Mode Control of Four Rotors Helicopter", International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, Vol. 25, pp. 225-230, (2007).
 
[4] Dierks, T., and  Jagannathan, S., "Output Feedback Control of a Quadrotor UAV using Neural Networks", in IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 21, pp. 50-66, (2010).
 
[5] Benzemrane, K., Santosuosso, G. L., and Damm, G., "Unmanned Aerial Vehicle Speed Estimation via Nonlinear Adaptive Observers", American Control Conference Philadelphia, U.S.A.,  pp. 985-990, (2007).
 
[6] Benallegue, A., Mokhtari, A., and Fridman, L., "High-order Sliding-mode Observer for a Quadrotor UAV", International Journal of Robust and Nonlinear Control, Vol. 18, pp. 427-440,(2008).
 
[7] Bouhali, O., and Boudjedir, H.," Neural Network Control with Neuro-sliding Mode Observer Applied to Quadrotor Helicopter", International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Istanbul, Turkey, pp. 24-28, (2011).
 
[8] Khalil, H. K., "High-gain Observers in Nonlinear Feedback Control", IEEE International Conference on Control and Automation, Christchurch, Newzealand, pp. 1527-1528, (2009).
 
[9] Boudjedir, H., Bouhali, O., and Rizoug, N., "Neural Network Control Based on Adaptive Observer for Quadrotor Helicopter", International Journal of Information Technology, Control and Automation (IJITCA), Vol. 2, No. 3, pp. 39-54, (2012).
 
[10] Ahmed, S. F., Kushsairy, K., Bakar, M. I. A., D., and Joyo, M. K., "Attitude Stabilization of Quad-rotor (UAV) System using Fuzzy PID Controller (an Experimental Test)", Second International Conference on Computing Technology and Information Management (ICCTIM), At Johar, Kalaysia, pp. 99-104, (2015).
 
[11] Seidabad, E. A., Vandaki, S., and Kamyad, A. V., "Designing Fuzzy PID Controller for Quadrotor", International Journal of Advanced Research in Computer Science & Technology (IJARCST), Vol. 2, pp. 221-227, (2014).
 
[12] Dikmen, I. C., Arisoy, A., and Temeltas, H., "Attitude Control of a Quadrotor", 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, Istanbul, Turkey, pp. 722-727, (2009).
 
[13] Farrell, J., Sharma, M., and Polycarpou, M., "Backstepping-based Flight Control with Adaptive Function Approximation", Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 28, pp. 1089-1102, (2005).
 
[14] Bolandi, H., Rezaei, M., Mohsenipour, R., Nemati, H., and Smailzadeh, S. M., "Attitude Control of a Quadrotor with Optimized PID Controller", Journal of  Intelligent Control and Automation, Vol. 4, pp. 342-349, (2013).
 
[15] Zareb, M., Ayad, R., and Nouibat, W.,  "Fuzzy-PID Hybrid Control System to Navigate an Autonomous Mini-quadrotor", 3rd International Conference on Systems and Control (ICSC), Algiers, Algeria, pp. 906-913, (2013).
 
[16] Dunfied, J., Tarbouchi, M., and Labonte, G., "Neural Network Based Control of a Four Rotor Helicopter", IEEE International Conference on Industrial Technology, Hammamet, Tunisia, Vol. 3, pp. 1543-1548, (2004).
 
[17] Lee, B. Y., Lee, H. I., and Tahk, M. J., "Analysis of Adaptive Control using on-line Neural Networks for a Quadrotor UAV", 13th International Conference on Automation and Systems (ICCAS), Gwangju, Korea, pp. 1840-1844, (2013).
 
[18] Frye, M. T., and Provence, R. S., "Direct Inverse Control using an Artificial Neural Network for the Autonomous Hover of a Helicopter", IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC), Manchester, United Kingdom, pp. 4121-4122, (2014).
 
[19] Rezazadeh, S., Ardestani, M. A., and Sadeghi, P. S., "Optimal Attitude Control of a Quadrotor UAV using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)", 3rd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA), Amirkabir University of Technology (Tehran), Iran, pp. 219-223, (2013).
 
 [20] Lower, M., and Tarnawski, W., "Quadrotor Navigation using the PID and Neural Network Controller", Advances in Intelligent System and Computing, Springer, Cham, Vol. 365, pp. 265-274, (2015).
 
[21] Boudjedir, H., Bouhali, O., and Rizoug, N., "Adaptive Neural Network Control Based on Neural Observer for Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle", Advanced Robotics, Vol. 28, pp. 1151-1164, (2014).