طراحی ربات پوشیدنی کمک حرکتی برای دست

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 استاد؛ قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون دانشگاه شریف؛ عضو پیوسته فرهنگستان علوم ج. ا.ا

چکیده

با توجه به اهمیت درمان های توانبخشی وجود ربات پوشیدنی احساس می شود . در این مقاله به طراحی یک ربات کمک حرکتی پرداخته شده است که متشکل از یک مکانیزم شش میله ای می باشد. این مکانیزم دارای یک درجه آزادی می باشد و برای انجام حرکت رادیال/ اولنار مچ دست مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت موازی با بدن شخص حرکت می کند. طراحی ربات به گونه ای است که ابعاد ربات متناسب با دست بیمار خواهد بود و همچنین حرکت طبیعی دست را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]   Gahlaut, A., and Kumar Parashar, S., “A State of Art Review on Kinematics and Control Aspects of Exoskeletons”, International Journal of Engineering Technology Management and Applied Sciences, Vol. 5, Issue. 3, ISSN 2349-4476, (2017).
 
[2]   Luna, C., Habib, R. M., and Saad, M., “Admittance-based Upper Limb Roboticactive and Active-assistive Movements”, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 12, Issue. 9, (2015).
 
[3]   Xiao, Z. G., and Menon, C., “Towards the Development of a Portable Wrist Exoskeleton”, IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, Dec 7-11, Karon Beach, Phuket, Thailand, (2011).
 
[4]   Kawasaki, H.,  Ito, S., Ishigure, Y., Nishimoto, Y.,  and Aoki, T., “Development of a Hand Motion Assist Robot for Rehabilitation Therapy by Patient Self-Motion Control”, in IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics, Gifu, Japan, pp. 234–240, (2007).
 
[5]   Gupta, A., and O’Malley, M. K., “Design of a Haptic Arm Exoskeleton for Training and Rehabilitation”, IEEEASME Trans, Mechatron, Vol. 11, No. 3, pp. 280–289, (2006).
 
[6]   Kiguchi, K., Tanaka, T., and Fukuda, T., “Neuro-fuzzy Control of a Robotic Exoskeleton with EMG Signals”, IEEE Trans, Fuzzy Syst, Vol. 12, No. 4, pp. 481–490, (2004).
 
[7]    Gopura, R. A. R. C., and Kiguchi, K., “EMG-based Control of an Exoskeleton Robot for Human Forearm and Wrist Motion Assist”, IEEE International Conference on Robotics and Automation, Pasadena, CA, USA, pp. 731–736, (2008).
 
[8]   Perry, J. C., Rosen, J., and Burns, S., “Upper-Limb Powered Exoskeleton Design”, IEEEASME Trans, Mechatron., Vol. 12, No. 4, pp. 408–417, (2007).
 
[9]       Ye, W., Li, Z., Yang, C., Chen, F., and Su, C.Y., “Motion Detection Enhanced Control of an Upper Limb Exoskeleton Robot for Rehabilitation Training”, International Journal of Humanoid Robotics, Vol. 14, No. 1, (2017).
 
[10]  Sajadi, M., R., Nasr, A., and Zohoor, H., “Mechanical Design, Fabrication, Kinematics and Dynamics Modeling, Multiple Impedance Control of a Wrist Rehabilitation Robot”, RSI International Conference on Robotics and Mechatronics, INSPEC, 15686635, October 7-9, Tehran, Iran, (2015).
 
[11]  Faghihi, A., Haghpanag, A., and Farahmand, F., “Design and Fabrication of a Robot for Neurorehabilitation; Smart Robo Wrist”, Journal of Informatics and Computer Engineering (JICE), Vol. 2, No. 4, pp. 168-171, (2016).
 
[12]  Pezent, E., “Design and Characterization of the OpenWrist: A Robotic Wrist Exoskeleton for Coordinated Hand-Wrist Rehabilitation”, International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), July 17-20, London, (2017)
 
[13]  Aghamiri, S. M., and Zohoor, H., “Designing a Hybrid Wearable Robot with Four Degrees of Freedom for the Wrist”, has been Submitted to Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, (2019).