تعیین سایز و استخراج الگوی بهره‌برداری بهینه یک سیستم CCHP از منظر اقتصادی برای یک پردیس مسکونی واقع در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آیاد، ایران

3 گروه برق دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان اهواز ایران

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی سیستم های تولید انرژی سگانه (CCHP) مزایا و معایب هر یک از واحدهای محرک های اولیه(PGU) برشمرده می شود. همچنین به طراحی بهینه یک سیستم تولید انرژی سگانه از منظر اقتصادی مبتنی بر توربین گازی برای منطقه گرمسیر پرداخته می شود و در ادامه الگوی بهره برداری بهینه برای مشترکین مورد مطالعه استخراج می شود.

کلیدواژه‌ها


[1] AlSulaiman, F.A., and Hamdullahpur, F., "Performance Comparison of Three Trigeneration Systems using Organic Rankine Cycles", Energy, Vol. 36, pp. 5741-5754, (2011).
 
[2] C.T. Group. "Introducing Combined Heat and Power", Carbon Trust, (2010).
 [3] دیو سالار.م.ح، و اسلامی. ف، آل محمد.ح.ر. "سیستم های تولید انرژی سه گانه: معرفی،طراحی،ارزیابی و عملکرد" مجموعه   مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، شهریور، تهران (1396).
 
[4] Ghaebi, H., Saidi, M., and Ahmadi., "Exergoeconomic Optimization of a Trigeneration System for Heating, Cooling and Power Production Purpose Based on TRR Method and using Evolutionary Algorithm", Appl. Thermal Eng. Vol. 36, pp. 113–125, (2012).
 
 [5] Moussawi, H., "Review of Tri-generation Technologies Design Evaluation, Optimization,
       Decision-making and Selection Approach", Energy Conversion and Management, Vol. 120, pp. 157-196, (2016).
 
[6] Cho, H., and Smith, A.D., "Combined Cooling, Heating and Power a Review of Performance Improvement and Optimization", Applied Energy, Vol. 136, pp. 168-185, (2014).
 
 [7] Jiang-Jang, W., Chun-Fa, Z., You-Yin, J., "Multi-criteria Analysis of Combined Cooling, Heating and Power Systems in Different Climate Zones in China", Applied Energy, Vol. 87, pp. 1247-1259, (2010).
 
 [8] Mostafavi, K.P., "Development of a CHP/DH System for the New Town of Parand: an Opportunity to Mitigate Global Warming in Middle East", Applied Thermal Energy, Vol. 59, pp. 298–308, (2013).
 
 [9] Tichi, S.G., Ardehali, M.M., and Nazari, M.E., "Examination of Energy Price Policies in Iran for Optimal Configuration of CHP and CCHP Systems Based on Particle Swarm Optimization Algorithm", Energy Policy, Vol. 38, pp. 6240-6250, (2010).
 
 
 [11] Fumo, N., Mago, P.J., and Chamra, L.M., "Emission Operational Strategy for Combined Cooling, Heating, and Power Systems", Applied Energy, Vol. 86, pp. 2344-2350, (2009).
 
[12] Wang, K.P., "Performance Comparison of Combined Cooling Heating and Power System in Different Operation Modes", Applied Energy, Vol. 88, pp. 4621-4631, (2011).
 
[13] Wang, K.P., "Influence Analysis of Building Types and Climate Zones on Energetic, Economic and Environmental Performances of BCHP Systems", Appl. Energy, Vol. 88, No. 9 pp. 3097-3112, (2011).
 
 [14] Wang, K.P., "Multi-criteria Analysis of Combined Cooling, Heating and Power Systems in Different Climate Zones in China", Appl. Energy, Vol. 87, No. 4, pp. 1247-1259, (2010).
 
[15] Li, C.Z., Shi, Y.M., and Huang, X.M., "Sensitivity Analysis of Energy Demands on Performance of CCHP System", Energy Convers Manage, Vol. 49, No. 12, pp. 3491-3497, (2008).
 
[16] تعرفه برق و شرایط عمومی آن‌ها، وزارت نیرو، مصوب تیر ماه سال 95- قابل دسترس در: http://www.kzrec.co.ir/my_doc/kzrec/Tariff%2095.pdf
[17] تعرفه گاز و شرایط عمومی آن‌ها، شرکت ملی گاز، مصوب اردیبهشت ماه سال(94)، قابل دسترس در: www.nigc.ir
 
[18] حبیبیان، م، مشهور، ا، "تعیین ظرفیت بهینه یک سیستم CCHP برای تامین نیازهای انرژی یک مجتمع مسکونی با در نظر گرفتن هزینه های سرمایه گذاری و هزینه بهره برداری"، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور(1396).
 
[19] Miao, L., Hailin, M., and Baoyu, M., "Optimal Design and Operation Strategy for Integrated Evaluation of CCHP (Combined Cooling Heating and Power) System", Energy, Vol. 99, pp. 202-220, (2016).