تاثیر پارامترهای هندسی روی فرکانسهای طبیعی تیر ساندویچی با رویه‌های کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله کربنی مدرج و دو نوع هسته سفت و انعطاف‌پذیر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

درمقاله حاضر رفتار ارتعاشی تیر ساندویچی با هسته سفت و انعطاف پذیر و رویه‌های کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله‌های کربنی بررسی شده است. نانو لوله‌های کربنی به صورت موادی که تابع ضخامت رویه‌ها هستند مورد . نتایج برای توزیع‌های مختلف نانو لوله‌های کربنی و تکیه‌گاه‌ های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نتایج جدیدی برای شرایط مرزی مختلف بر حسب نسبت طول به ضخامتهای مختلف تیر ارائه شده است. یکی از نتایج مهم در این تحقیق این است که نمی‌توان در حالت کلی گفت که چه نوع توزیعی از نانوتیوب منجر به بیشترین و یا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Lasy, T. E., and Hwang, Y., “Numerical Modeling of Impact Damaged Sandwich Composites Subjected to Compression after Impact Loading”, Composite Structure, Vol. 61, pp. 115-128, (2003).
 
[2] Evans, K. E., “The Design of Doubly Curved Sandwich Panels with Honeycomb Cores”, Composite Structures, Vol. 17, pp. 95-111, (1991).
 
[3] Frostig, Y., Baruch, M., Vilnay, O., and Sheinman, I., “High Order Theory for Sandwich Beam Behavior with Transversely Flexible Core”, Journal of Engineering Mechanics, Vol. 118, pp. 1-16, (1992).
[4] Thostenson, E. T., Ren, Z., and Chou, T. W., “Advances in the Science and Technology of Carbon Nanotubes and their Composites”, Composites Science and Technology, Vol. 61 , pp. 1899-1912, (2001).
 
[5] Meyyappan, M., “Carbon Nanotubes Science & Applications”, CRC Press, (2004).
 
[6] Shen, H. S., and Xiang, Y., “Nonlinear Bending of Nanotube Reinforced Composite Cylindrical Panels Resting on Elastic Foundations in Thermal Environments”, Engineering Structures , Vol. 80, pp. 163–172, (2014).
[7] Wu, H., Kitipornchai, S., and Yang, J., “Free Vibration and Buckling Analysis of Sandwich Beams with Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Composite Face Sheets”, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 15, pp. 1-17, (2015).
[8] Bhangale, R. K., and Ganesan, N., “Thermoplastic Buckling and Vibration Behavior of a Functionally Graded Sandwich Beam with Constrained Viscoelastic Core”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 295, pp. 294–316, (2006).
 
[9] Shen, H. S., “Nonlinear Bending of Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Composite Plates in Thermal Environments”, Composite Structures, Vol. 91, pp. 9–19, (2009).
 
[10] Shen, H. S., and Zhu, Z. H., “Post Buckling of Sandwich Plates with Nanotube-Reinforced Composite Face Sheets Resting on Elastic Foundations”, European Journal of Mechanics A/Solids, Vol. 35, pp. 10–21, (2012).
 
[11] Ansari, R., Hasrati, E., Faghih Shojaei, M., and Ghola, R., “Forced Vibration Analysis of Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Composite Plates using a Numerical Strategy”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol. 69, pp. 294–305, (2015).
 
[12] Ke, L. L., Yang, J., and Kitipornchai, S., “Nonlinear Free Vibration of Functionally Graded Carbon Nanotube-reinforced Composite Beams”, Composite Structures, Vol. 92 , pp. 676-683, (2010).
 
[13] Frostig, Y., “Behavior of Delaminated Sandwich Beam with Transversely Flexible Core-High Order Theory”, Composite Structures, Vol. 51, pp. 1–16, (1992).
 
[14] Reddy, J. N., “Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells Theory and Analysis”, NewYork, Oxford University, Press Inc, (1997).
 
[15] Shen, H. S., “Postbuckling of Nanotube-reinforced Composite Cylindrical Shells in Thermal Environments”, Part I, Axially-loaded Shells, Composite Structures, Vol. 93, Issue. 8, pp. 2096-2108, (2011).
 
[16] Wang, Z. X., Xu, J., and Qjao, P., “Nonlinear Low Velocity Impact Analysis of Temperature Dependent Nanotube Reinforced Composite Plates”, Composite Structures, Vol. 108, pp. 423-434, (2014).
 
[17] Frostig, Y., and Thomsen, O. T., “High-order Free Vibration of Sandwich Panels with a Flexible Core”, International Journal of Solids and Structures, Vol. 41, pp. 1697–1724, (2004).
 
[18] Khalili, S. M. R., Botshekanan Dehkordi, M., Carrera, E., and Shariyat, M., “Non-linear Dynamic Analysis of a Sandwich Beam with Pseudoelastic SMA Hybrid Composite Faces Based on Higher Order Finite Element Theory”, Composite Structures, Vol. 96, pp. 243–255, (2013).