دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 56، آذر 1398، صفحه 1-243 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
مطالعه تاثیر شیارشدگی بر رفتار مکانیکی بستر آسفالت تحت بارگذاری متحرک

صفحه 27-52

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی؛ حمید شهسواری؛ روزبه اقبالپور