ناپایداری ائروالاستیک تیر-صفحه چند لایه متقارن مرکب با دو ناحیه جدایش ‏بین لایه ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان

2 گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه صنعتی قوچان

چکیده

دراین‎ ‎مطالعه ناپایداری ائروالاستیک تیرصفحه های مرکب با دو ناحیه جدایش بین لایه ای با طول یکسان لبه ‏به لبه و در جریان مافوق ‏صوت بصورت تحلیلی بررسی شده است. تئوری کلاسیک صفحه ‏های چند لایه برای جابجایی های کوچک به همراه تئوری شبه ‏یکنواخت آیرودینامیکی برای استخراج معادلات ‏حاکم استفاده شده است. در این تحقیق اثر پارامترهای متفاوتی بر مرز فلاتر مورد ‏‏بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده وجود دو ناحیه جدایش سرتاسری با طول یکسان و لبه به ‏لبه سبب کاهش 20 تا ‏‏40 درصدی فشار بحرانی فلاتر در مقایسه با یک ناحیه جدایش میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Tracy, J. J., and Pardoen, G. C., "Effect of Delamination on Natural Frequency of Composite Laminates", Journal of Composites Materials, Vol. 23, pp. 1200-1215, (1988).
 
[2] Mujumdar, P.M., and Suryanarayan, S., "Flexural Vibrations of Beams with Delaminations", Journal of Sound and Vibration, Vol. 125, No. 3, pp. 441-461, (1988).
 
[3] Yin, W. L., and Jane, K. C., “Vibration of Delaminated Beam-plate Relative to Buckled State", Journal of Sound and Vibration, Vol. 156, No. 1, pp. 125-140, (1992).
 
[4] Shu, D., "Vibration of Sandwich Beams with Double Delamination", Journal of Composites Science and Technology, Vol. 54, pp. 101-109, (1995).
 
[5] Gaudenzi, P., "On Delamination Buckling of Composite Laminates under Compressive Loading", Journal of Composite Structures, Vol. 39, pp. 21-30, (1997).
 
[6] Chang, T.P., and Liang, J.Y., "Vibration of Post-buckled Delamination Beam-plate", Journal of Solid Structures, Vol. 35, No. 12, pp. 1199-1217, (1998).
 
[7] Kim, H., and Kedward, K. T., "A Method for Modeling the Local and Global Buckling of Delaminated Composite Plates", Journal of Composite Structures, Vol. 44, pp. 43–53, (1999).
 [8] Lu, X., Lestari, W., and Hanagud, S., "Nonlinear Vibration of a Delaminated Beam", Journal of Vibration and Control, Vol. 7, No. 6, pp. 803-831, (2001).
 
[9] Rao, P. M. S., Sylvain, D., Shu, D., and Della, C. N., "Buckling Analysis of Tri-layer Beams with Multiple Separated", Journal of Composite Structures, Vol. 66, pp. 53–60, (2004),
 
[10] Della, C. N., and Shu, D., "Vibration of Beams with Double Delaminations", Journal of Sound and Vibration, Vol. 282, pp. 919–935, (2005).
 
[11] Della, C. N., and Shu, D., "Vibration of Beams with Two Overlapping Delaminations", Journal of Composite Structures, Vol. 66, pp. 101–108, (2004).
 
[12] Della, C. N., and Shu, D., "Vibration of Beams with Two Overlapping Delaminations in Prebuckled States", Journal of Composites Part B: Engineering, Vol. 38, pp. 109–118, (2007),
 
[13] Hein, H., "The Influence of Delamination on Free Vibrations of Composite Beams on Pasternak Soil", Journal of Proceeding of the Estonian Academy of Sciences, Vol. 55, No. 4, pp. 220–234, (2006),
 
[14] Shariatinia, M., Torabi, K., and Heidari-Rarani, M., "Free Vibration Analysis of a Composite Beam with Single Delamination-an Improved Free and Constrained Model", Journal of Engineering Solid Mechanics, Vol. 2, pp. 313-320, (2014).
 
[15] Della, C. N., "Free Vibration Analysis of Composite Beams with Over-lapping Delaminations under Axial Compressive Loading", Journal of Composite Structures, Vol. 133, pp. 1168-1176, (2015),
 
[16] Shiau, L. C., "Flutter of Composite Laminated Beam Plates with Delamination", AIAA Journal, Vol. 30, No. 10, pp. 2504–2511, (1992).
 
[17] Yazdi, A. A., and Rezaeepazhand, J., "Structural Similitude for Flutter of Delaminated Composite Beam-plates", Journal of Composite Structures, Vol. 93, pp. 1918-1922, (2011).
 
[18] Yazdi, A. A., "Flutter of Delaminated Cross-ply Laminated Cylindrical Shells", Journal of Composite Structures, Vol. 94, pp. 2888-2894, (2012).
 
[19] Alidoost, H., and Rezaeepazhand, J., "Instability of a Delaminated Composite Beam Subjected to a Concentrated Follower Force", Thin-Walled Structures, Vol. 120, pp. 191-202, (2017).