ارزیابی عملکرد سیستم خنک‌کاری موتور احتراق داخلی دیزل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده

عملکرد بهینه موتور زمانی اتفاق می­افتد که دمای موتور در حالت بهینه خود، ثابت نگه داشته شود. سیستم خنک­کاری دمای موتور را تا دمای بهینه رسانده و سپس آن را ثابت نگاه می­دارد. با انتخاب صحیح رادیاتور، عملکرد سیستم خنک­کاری و به موازات آن عملکرد موتور بهبود می­یابد. برای انتخاب رادیاتور مناسب باید محاسبات انتقال گرما انجام شده و سپس اقدام به طراحی و ساخت نمود. ولی در انتخاب رادیاتور مناسب ازبین رادیاتورهای موجود می­بایست تست­های عملکردی بر روی رادیاتور نصب شده بر محصول (موتور ژنراتور، پمپ، تراکتور، کامیون، کمباین و ... ) باید انجام گیرد. با توجه به اینکه تست رادیاتور ممکن است در زمان­ها و در شرایط دمای هوای متفاوت صورت گیرد، باید روشی برای ارزیابی در شرایط مختلف ارائه گردد تا بتوان با دقت بالا عملکرد رادیاتور در سیستم خنک­کاری را ارزیابی کرد. در این مقاله با استفاده از کارهای انجام شده در گذشته همچنین با استفاده از تست­های انجام شده بر روی رادیاتور موتور ژنراتور، روشی معرفی گردید که بتوان به وسیله آن رادیاتور و سیستم خنک­کاری موتور را ارزیابی نمود.

کلیدواژه‌ها


[1]   اردکانی، محمد علی. انوری، آذر. محب، ابراهیمی، بررسی تجربی عملکرد رادیاتور در سیستم خنک­کاری موتور یک خودرو با استفاده از سرعت سنج سیم داغ، مجله دانشکده فنی دانشکده تبریز، جلد 35، شماره 2،( 1387).
[2]   پیروز پناه، وهاب. محمدی کوشا، اسداله، تست موتورهای احتراق داخلی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه تبریز، ص3-35 ، (1374).
[3]    Kays, W. M., and London, A. L., "Compact Heat Exchangers", pp. 15-42, McGraw-Hill, New York, (1998).
 
[4]    Heywood, John. B., "Internal Combustion Engine Fundamentals", pp. 161-197, McGraw-Hill, New York, (1988).
 
[5]    Oliet, C., Oliva, A., Castro, J., and Pe´rez-Segarra, C.D., "Parametric Studies on Automotive Radiators", pp. 2033–2043, Elsevier, New York, (2007).
 
[6]    Ganga Charyulu, D., and Gajendra Singh Sharma, J.K.,  "Performance Evaluation of a Radiator in a Diesel Engine –a Case Study", pp. 625-639, Pergamon, London, (1998).
 
[7]    Ellinger, E.H., "Automechanics", Fourth Edition, pp. 185-201, Prenticehall, New York, (1988).
 
[8]    Georing, C.A., and Alan, C.H., "Engine and Tractor Power", Fourth Edition, American Society of Agricultural Engineers, (ASAE), pp. 279-289, California, USA, (2004).
 
[9]    Chen, J.A., Wang, D.F., and Zheng, L.Z., "Experimental Study of Operating Performance of a Tube and Fin Radiator for Vehicles", Journal of Automobile Engineering, Vol. 205, pp. 911–918, (2001).
 
[10]   Gollin, M., and Bjork, D., "Comparative Performance of Ethylene Glycol/Water and Propylene Glycol/Water Coolants in Automobile Radiators", SAE Technical Paper Series SP-1175, 960372, pp. 115–123, (1996).
 
[11]   Pulkrabek, W., "Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine", pp. 312-344, Prentice Hall, New York, (2003).