دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، شهریور 1391، صفحه 1-87 (حرارت و سیالات)