نرخ چگالش در سیستم‌های سرمایشی تابشی سقفی در اقلیم‌های ایران و راهکارهای مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 نویسنده مسئول، دانشیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده

پدیده چگالش بخار آب بر روی سطوح سرد پانل­های سرمایشی تابشی، بکارگیری این سیستم­ها را در  مناطقی با آب و هوای مرطوب محدود می­کند. در این تحقیق استفاده از سیستم سرمایشی تابشی سقفی در اقلیم­های متفاوت آب و هوایی ایران از لحاظ وقوع پدیده چگالش امکان­سنجی شده است. محاسبه نرخ دقیق چگالش در پنج اقلیم ایران نشان می­دهد که با بکارگیری یک طراحی حرارتی مطلوب برای ساختمان، این سیستم سرمایشی در سه اقلیم گرم خشک، سرد و بیابانی بدون مشکل چگالش خواهد بود. بکارگیری این سیستم در دو اقلیم گرم مرطوب و معتدل مرطوب با مشکل جدی از لحاظ چگالش مواجه است. بکارگیری طراحی حرارتی مطلوب توانسته است تا 30 درصد از میزان چگالش را در این دو اقلیم بکاهد.

کلیدواژه‌ها


[1]   Novoselac, A., and Srebric, J., ”A Critical Review on the Performance and Design of Combined Cooled Ceiling and Displacement Ventilation Systems”, Energy and Building, Vol. 34, pp. 497-509, (2002).
 
[2]   Alamdari, F., ”Chilled Ceiling And Displacement Ventilation”, Renewable Energy, Vol.15, pp. 300-305, (1998).
 
[3]   Antonopoulos, K.A., ”Experimental Evaluation of Energy Saving in Air Conditioning using Metal Ceiling Panels”, Applied Thermal Engineering, Vol. 18, pp.1129-1138, (1998).
 
[4]   Catalina, T., ”Evaluation of Thermal Comfort using Combined CFD and Experimentation Study in a Test Room Equipped with a Cooling Ceiling”, Building and Environment, Vol. 44, pp. 1740-1750, (2009).
 
[5]   Stetiu, C., ”Radiant Cooling in US Office Building: Towards Eliminating the Perception of Climate – Imposed Barriers”, Ph.D. Thesis Department of Mechanical Engineering, University of California, Berkeley, (1998).
 
[6]   Zhang, L.Z., and Niu, J.L., ”Indoor Humidity Behaviors Associated with Decoupled Cooling in Hot and Humid Climates”, Building and Environment, Vol. 38, pp. 99-107, (2003).
 
[7]   Hirayama, Y., and Batty, W.J., ”Dehumidifying Chilled Radiator System for Hot and Humid Climates”, Energy and Building, Vol. 30, pp. 203-210, (1999).
 
[8]   Mumma, S.A., “Ceiling Panel Cooling Systems”, ASHRAE Journal, Vol. 43, No. 11, pp. 28-31, (2001).
 
[9]   Yin, Y., “Condensation Risk in a Room with High Latent Load and Chilled Ceiling Panel and with Air Supplied Room Liquid Desiccant System”, HVAC&R Research, Vol. 15, No. 2, pp. 315-327, (2009).
 
[10]   حسینی، ا.، " تحلیل عملکرد پانل های سرمایش سقفی هیدرونیک درنزدیکی دمای شبنم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، (1390).
 
[11]  Liang, Y., ”Effect of Vapor Condensation on Forced Convection Heat Transfer of Moistened Gas”, Heat Mass Transfer, Vol. 43, pp. 677-686, (2007).
 
[12]  Treybal, R. E., ”Mass-Transfer Operations”, McGraw-Hill, Third Edition, (1981).
 
[13]  Energy plus Documentation, Version 4.0, October, (2009).
 
[14] Fanger, P. O., “Thermal Comfort: Analysis and Applications in Environmental Engineering”, McGraw Hill, New York, (1970).