خمش کرنش بزرگ ناشی از تورم در ژل دولایه: رهیافت نیمه تحلیلی و عددی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

3 نویسنده مسئول، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

چکیده

طراحی دقیق و کارآمد حسگرها و عملگرهای ساخته شده از هیدروژل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دراین مقاله یک روش نیمه‌تحلیلی برای حل مسئله خمش ناشی از تورم هیدروژل در سازه‌ی دولایه درشرایط کرنش صفحه‌ای ارائه می‌شود. سازه‌‌ی دولایه از هیدروژل والاستومر تشکیل شده است. اتصال بین دولایه به صورت ایده‌آل فرض شده است. همچنین، مسئله‌ی طرح شده بکمک ابزار اجزامحدود نیز شبیه‌سازی شده است. برای بررسی صحت و دقت روش نیمه‌تحلیلی ارائه شده چند مثال بکمک روش مذکور حل شده و نتایج آن بانتایج حاصل ازحل عددی مقایسه وتطابق خوب بین نتایج حاصل ازحل عددی و نیمه‌تحلیلی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات