دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 58، خرداد 1399 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات)