تحلیل کمانش مکانیکی پنل های استوانه ای مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله های کربنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه قم، قم

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم

چکیده

در این پژوهش کمانش پنل های استوانه ای تقویت شده با نانو لوله های کربنی تحت بار محوری بررسی می گردد. خواص مکانیکی سازه با استفاده از روش های میکرومکانیکی تخمین زده شده است. معادلات پایداری با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، اصل همیلتون و با استفاده از روابط خطی کرنش-جابه جایی به دست آمده اند. با استفاده از چندجمله ای چپیشف و به کمک روش ریتز مقدار بار بحرانی کمانش محاسبه شده است. تأثیر پارامترهای مختلف نظیر کسرحجمی و نحوه توزیع نانو لوله های کربنی، شرایط مرزی، شرایط هندسی بر میزان بار بحرانی، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات