پایش سلامت و تشخیص عیب سازه قاب شکل آلومینیومی با روش امپدانس الکترومکانیکی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

در این مقاله هدف تشخیص عیوب ایجاد شده بر روی سازه قاب شکل (تیر ال شکل) به کمک روش امپدانس الکترومکانیکی و صحه گذاری روش تحلیلی، به وسیله ی مقایسه با روش تجربی می باشد. در روش تجربی عیوب ایجاد شده و طیف حقیقی امپدانس سازه معیوب در هر مرحله از افزایش عیب با سازه سالم مقایسه و نمودارهای اندیس خرابی استخراج شده است که تطابق و هماهنگی بین میزان سختی و امپدانس سازه را نشان می دهد. همچنین طیف حقیقی امپدانس بدست آمده از روش تجربی و روابط تحلیلی مقایسه شده که هماهنگی مناسبی با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات