ارزیابی مقدار تنش پسماند ناشی از اعمال پوشش سدحرارتی با استفاده از روش‌های تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 نویسنده مسئول، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تنش‌های پسماند حرارتی ناشی از کوئنچ و عدم تطابق انبساط حرارتی لایه‌ها به‌علت افت دما پس از اعمال پوشش سدحرارتی با روش‌های تحلیلی، آزمایشگاهی و المان محدود ارزیابی و مسأله پس از ساده‌سازی به-صورت تحلیلی حل شد. تنش پسماند سطحی توسط XRD استخراج و به‌‌منظور محاسبه‌ی توزیع تنش، مدل المان محدودی پیشنهاد گشت که سطح مشترک لایه‌ها با الگوگیری از تصویر SEM نمونه‌ی آزمایشگاهی ایجاد گردید. نتایج تحلیلی نشان داد که تنش‌های کوئنچ در مقایسه با تنش‌های عدم تطابق حرارتی مقدار کمتری دارند. میانگین تنش، MPa150- اندازه‌گیری شد که مقادیر تحلیلی و المان محدود تطابق قابل قبولی با آن دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات